Jaarstukken 2018

Programma 6 Economie en Toerisme

Restantkredieten

Kredieten

Bedragen x € 1.000

Kredieten programma 06

Kredietsoort

Krediet

Realisatie

Restant
krediet

Regionale bijdrage campusontwikkeling 2016

Uitbreiding

130

130

Totaal kredieten

130

130