Jaarstukken 2018

Programma 6 Economie en Toerisme

Wat heeft het gekost?

Programma 06: Economie en Toerisme

bedragen x € 1.000

Begroting na
wijziging 2018

Rekening
2018

%

Verschil

Baten

4.092

5.802

142%

1.711

Lasten

7.136

7.271

102%

-135

Onttrekkingen aan reserves (baten)

47

131

282%

85

Toevoegingen aan reserves (lasten)

1.354

2.050

151%

-697

Totaal resultaat programma 06

-4.352

-3.388

78%

964