Jaarstukken 2018

Programma 7 Sport- en Cultuurbevordering

Restantkredieten

Kredieten

Bedragen x € 1.000

Kredieten programma 07

Kredietsoort

Krediet

Realisatie

Restant
krediet

Levensduur verlengend onderhoud buitensport 2018

Vervanging

280

141

139

Renovatie kleedaccommodaties Wallaby's

Vervanging

170

170

Renovatie toplaag THC

Vervanging

1.000

399

601

Totaal kredieten

1.450

710

740