Jaarstukken 2018

Programma 7 Sport- en Cultuurbevordering

Wat heeft het gekost?

Programma 07: Sport- en Cultuurbevordering

bedragen x € 1.000

Begroting na
wijziging 2018

Rekening
2018

%

Verschil

Baten

3.170

3.168

100%

-2

Lasten

8.643

9.948

115%

-1.306

Onttrekkingen aan reserves (baten)

Toevoegingen aan reserves (lasten)

Totaal resultaat programma 07

-5.472

-6.780

124%

-1.308