Jaarstukken 2018

Programma 9 Verkeer en Bereikbaarheid

Restantkredieten

Kredieten

Bedragen x € 1.000

Kredieten programma 09

Kredietsoort

Krediet

Realisatie

Restant
krediet

Beplanting langs A73

Uitbreiding

854

445

409

Brandveilig Nolensplein

Vervanging

315

355

-40

Geluidwerende maatregelen A73/A74

Uitbreiding

15.000

9.878

5.122

GVVP 2010

Uitbreiding

10.111

11.466

-1.355

GVVP 2014

Uitbreiding

3.103

2.872

231

GVVP 2015

Uitbreiding

3.530

3.727

-197

GVVP 2016

Uitbreiding

2.050

1.062

988

GVVP 2017

Uitbreiding

550

259

291

GVVP 2018

Uitbreiding

400

41

359

Multimodale Ontwikkeling industriehaven

Uitbreiding

3.221

359

2.862

Multimodale Ontwikkeling railterminal

Uitbreiding

4.656

2.555

2.101

Ondertunneling Vierpaardjes

Uitbreiding

45.000

395

44.605

Parkeerregulering schilwijken stadscentra

Uitbreiding

328

277

51

Parkeerplaats Holland Casino

Uitbreiding

135

50

85

Parkeerterrein Arsenaal

Uitbreiding

1.200

1.316

-116

Quick fix Roermondsepoort

Uitbreiding

160

211

-51

Uitbaggeren Industriehaven

Uitbreiding

2.280

1.468

812

Voorbereidingskrediet tunnel Vierpaardjes

Uitbreiding

180

180

Verkoop parkeergarages

Uitbreiding

300

410

-110

Wijk- en dorpszaken GVVP 2017

Uitbreiding

105

10

95

Totaal kredieten

93.479

37.333

56.146