Jaarstukken 2018

Programma 9 Verkeer en Bereikbaarheid

Wat heeft het gekost?

Programma 09: Verkeer en Bereikbaarheid

bedragen x € 1.000

Begroting na
wijziging 2018

Rekening
2018

%

Verschil

Baten

37.490

37.224

99%

-265

Lasten

28.084

28.038

100%

45

Onttrekkingen aan reserves (baten)

327

229

70%

-98

Toevoegingen aan reserves (lasten)

9.237

9.311

101%

-74

Totaal resultaat programma 09

496

104

21%

-392