Jaarstukken 2018

Programma 1 Bestuur en Publieke Dienstverlening

Wat hebben wij daarvoor gedaan?

De voornaamste inspanningen die in 2018 zijn geleverd benoemen we per thema zoals die waren opgenomen in de programmabegroting 2018-2021.

Goed vertegenwoordigen van belangen burgers en bedrijven
1.      College
In 2018 is kanteling van de organisatie naar programmatisch werken en de doorontwikkeling van de programmabegroting op basis van zes nieuwe programma’s afgerond. In nauwe samenwerking en afstemming met de auditcommissie heeft u in december de programmabegroting gewijzigd. Een belangrijke doelstelling van deze aanpassing is een versterking van de sturing op de stedelijke hoofdopgaven door samenhang en herkenbaarheid van de programma’s te vergroten en onnodige schotten tussen opgaven weg te nemen. In dit verband heeft u ons ook gevraagd om het financieel kader sociaal domein op te heffen. Wij verwachten u daarover in 2019 een voorstel te kunnen doen.

In maart werden er gemeenteraadsverkiezingen gehouden en dit had tot gevolg dat er zich een nieuwe coalitie vormde met een heel nieuwe ploeg wethouders. Belangrijke speerpunten in het nieuwe coalitieprogramma zijn het op orde brengen van het huishoudboekje, het financieel evenwicht in het sociaal domein, de duurzaamheidsopgave, participatie en de samenlevingsagenda.

Excellent bestuur, als doelstelling van dit programma en vertaald in die samenlevingsagenda, betekent voor ons, als nieuw college, dat wij het afgelopen jaar  een start hebben gemaakt met het daadwerkelijk op locatie in gesprek gaan met onze inwoners. Vlak voor de jaarwisseling hebben wij het traject met betrekking tot de buurtcafés  afgerond en in 2019 willen wij de tijdens deze bijeenkomsten verzamelde informatie gebruiken bij de prioritering en inzet in de afzonderlijke stadsdelen, dorpen, wijken en buurten.

Acht jaar na de vaststelling van de bestaande strategische visie Venlo 2030 werd het tijd om dit koersdocument eens grondig te actualiseren, dit mede in relatie tot de hiervoor genoemde herprogrammering van onze begroting. En hoewel die herprogrammering tijdig kon worden afgerond bleek er meer tijd nodig om zo invulling te kunnen geven aan uw wens om bij deze actualisatie eens wat langer stil te staan en met een wat breder publiek over de belangrijkste onderwerpen van gedachten te wisselen. In 2019 krijgt dit proces daarmee een vervolg.

2.      Werkwijze gemeenteraad

De gemeenteraad neemt de vier sporen “agenderen, informeren, verbinden en controleren” als insteek voor het versterken van de kwaliteit van het besluitvormingsproces.

Na de verkiezingen in maart zijn veel nieuwe raadsleden aangetreden: 23 van de 39.  Meteen is men met elkaar in een heisessie het gesprek aan gegaan over de vraag hoe te besturen. De lijn die de nieuwe raad voor ogen heeft, is een gemeenteraad die teneinde goede afwegingen te kunnen maken op verschillende manieren het contact met de stad actief opzoekt (off- en online), zelf de regie houdt, belangrijke maatschappelijke vraagstukken eigenstandig agendeert, frequent de wijken en kernen ingaat vanuit het principe “de stad is van de bewoners en de bewoner is de deskundige van de straat” en buiten het stadhuis peilt wat de inspanningen van de gemeente hebben opgeleverd.

Samen besturen is maatwerk. Uitgaande van de context moet de juiste verbinding met de stad worden gelegd. Voordat een traject of activiteit wordt opgestart, is goed om te kijken naar de mate van:  inclusiviteit (toegankelijkheid), deliberatie (gesprek met de stad), legitimiteit (zorgvuldigheid van het proces), invloed (zeggenschap), burgerlijke vaardigheden (mee kunnen doen).

In het najaar is een raadswerkgroep van start gegaan die de huidige werkwijze van de raad tegen bovenstaand licht houdt en begin 2019 met voorstellen komt voor aanpassing.

3.      De organisatie op orde
 De organisatie is een meerjarig proces ingegaan om zichzelf om te vormen, te kantelen, naar een organisatie die samenwerkt, over de grenzen van teams en afdelingen heen, en in veelvuldig contact met de Venlose samenleving. Wat speelt er in de wereld om ons heen, mondiaal, nationaal en lokaal, en hoe vertalen we dat naar de juiste producten en diensten van de gemeente Venlo voor haar inwoners en maatschappelijke partners. Kern is wat er nódig is, gezien de ontwikkelingen om ons heen.

Begin 2018 zijn vijf thema’s benoemd die als fundament én aanjager fungeren van de doorontwikkeling van de organisatie:
1. Dienstverlening
2. Innovatie
3. Vakmanschap
4. Aantrekkelijk werkgeverschap en
5. Sturing

Op basis van het Concernplan organisatieontwikkeling 2018 zijn processen vereenvoudigd en ingekort, er is een schrijftraining verzorgd zodat notities en uitgaande brieven begrijpelijker worden, er zijn via het trainee-programma van de Provincie jonge hoogopgeleide mensen binnengehaald. Ook wordt veel zakelijker dan voorheen gekeken naar contracten, overeenkomsten en prestaties. Verantwoording afleggen is geprofessionaliseerd, en we hebben programmatisch werken c.q. programmamanagement  ontwikkeld en geïmplementeerd. De directie is nadrukkelijk aan zet als het gaat om de beheersing van kosten. De doorontwikkeling van de organisatie loopt derhalve zowel via een ‘zacht’ spoor als een ‘hard’ spoor. In 2019 gaan we daarmee verder, waarbij de nadruk op professionaliteit, zakelijkheid en resultaatgerichtheid zal liggen. Met de Ondernemingsraad is een traject gestart om de besturingsfilosofie te actualiseren, meer op maat gesneden en met haalbare ambities op de schaal van Venlo.

Beheren van en informeren over archiefstukken
Bij het beheer van het Gemeentearchief zijn belangrijke vorderingen gemaakt op het gebied van digitalisering. Voor niet-wettelijke taken zijn ook in 2018 weer enthousiaste vrijwilligers ingezet.
De openstelling van de studiezaal is in 2018 teruggebracht van vier naar twee dagen per week. Daarnaast is er de mogelijkheid tot bezoek op afspraak. Dit nieuwe openingsregime heeft geen negatieve impact gehad op de bezoekersaantallen.
De gemeentearchivaris neemt deel aan de Stuurgroep PRIO, waarin de verbetering van de digitale informatiehuishouding van de gemeente wordt bevorderd.

Verzorgen van excellente dienstverlening aan burgers en bedrijven
Ter verbetering van onze dienstverlening hebben we sterker ingezet op het verkorten van de wachttijden  voor Venlonaren bij het maken van afspraken in de stadswinkel. Gevolg daarvan was wel dat het aantal verstrekte reisdocumenten in het kader van Grensgemeente is afgenomen: in het buitenland wonende Nederlanders kunnen immers ook bij andere Grensgemeenten terecht.

In 2018 hebben we veel meer inschrijvingen gerealiseerd van buitenlanders die tijdelijk in Nederland verblijven, zodat zij hier kunnen deelnemen aan het maatschappelijk verkeer (registratie niet-ingezetenen, RNI). Het gaat hierbij vaak om seizoensarbeid. We zijn hiermee de op een na grootste RNI-gemeente van Nederland.

De gecombineerde verkiezingen voor de Gemeenteraad en het raadgevend referendum Wet op de inlichtingen- en veiligheidsdiensten zijn ordelijk en zonder incidenten verlopen. De opkomst in Venlo bedroeg 49%.

Het openstaande krediet van € 70.000 voor de aanschaf van 'Docudistri' wordt afgesloten. Dit betrof een uitbreiding van het buizenpostsysteem voor reisdocumenten. Deze investering is niet langer nodig vanwege de aankomende daling van de te verstrekken reisdocumenten.

Verzorgen van adequate informatievoorziening aan de burgers en bedrijven
We zijn in 2018 een traject gestart om de telefonische dienstverlening te verbeteren. De investeringen hebben betrekking op verbetering van procesmanagement (effectiever en efficiënter inrichten van de processen), kennismanagement (kennis dient op de juiste plaats en wijze beschikbaar te zijn) en sourcing (borging van kwaliteit in bemensing). Dit moet vanaf 2019 gaan zorgen voor duidelijk merkbare verbeteringen voor burgers: kortere telefonische wachttijden en afhandeltijden en een hogere klanttevredenheid.

Bij ons mediagebruik vinden we het belangrijk om goed aan te sluiten bij alle inwoners van de gemeente Venlo. Daarom is in 2018 een mix van online en offline media gebruikt. Het zwaartepunt ligt bij de online communicatiemiddelen en social media. We zien nog steeds een stijging van het aantal volgers van de gemeentelijke social media kanalen (Facebook, Twitter, Instagram en LinkedIn). Ook is het gemiddelde bereik van onze berichten op social media in 2018 gestegen ten opzichte van 2017. Naast de online communicatie zetten we uiteraard ook de traditionele media in: Met het Oog op Venlo, de beeldkrant en ViaVenlo.

Bevorderen van regionale samenwerking vanuit centrumfunctie
Op 31 oktober 2017 heeft het burgemeestersoverleg (BO) opdracht gegeven om de regionale strategische visie te actualiseren. Daarnaast is door het BO besloten om, vooruitlopend op de geactualiseerde regiovisie en met het oog op de aankomende Provinciale Statenverkiezingen, in overleg met de provincie Limburg, een meerjarig regionaal investeringsprogramma op te stellen. Daartoe is inmiddels de Bestuurlijke Regiegroep Investeringsagenda Noord Limburg opgericht. In 2019 verwachten wij -samen met onze buurgemeenten-  een geactualiseerde visie en een nieuw programma te kunnen presenteren.