Jaarstukken 2018

Programma 5 Onderwijs en Jeugd

Wat heeft het gekost?

Programma 05: Onderwijs en Jeugd

bedragen x € 1.000

Begroting na
wijziging 2018

Rekening
2018

%

Verschil

Baten

5.008

4.994

100%

-14

Lasten

15.736

15.607

99%

129

Onttrekkingen aan reserves (baten)

96

96

100%

Toevoegingen aan reserves (lasten)

Totaal resultaat programma 05

-10.632

-10.516

99%

115