Jaarstukken 2018

Programma 8 Ontwikkeling Centrumstad

Wat heeft het gekost?

Programma 08: Ontwikkeling Centrumstad

bedragen x € 1.000

Begroting na
wijziging 2018

Rekening
2018

%

Verschil

Baten

8.277

7.824

95%

-453

Lasten

28.608

28.071

98%

536

Onttrekkingen aan reserves (baten)

10.831

10.696

99%

-136

Toevoegingen aan reserves (lasten)

2.142

2.142

100%

Totaal resultaat programma 08

-11.641

-11.694

100%

-53