Jaarstukken 2018

Programma 9 Verkeer en Bereikbaarheid

Wat hebben wij daarvoor gedaan?

Evenals voorgaande jaren hebben we zowel op lokaal, regionaal, provinciaal, nationaal en euregionaal niveau samengewerkt  met andere overheden, ondernemers en onderwijsinstellingen om onze gemeentelijke en regionale ambities en opgaven te realiseren.

We hebben op lokaal niveau veel  inspanningen geleverd in 2018. Soms faciliterend  en soms als regisseur. Als centrumgemeente hebben we daarnaast waar mogelijk en nodig de regierol naar ons toegetrokken, zowel op regionaal als nationaal niveau.  Zo nemen wij bijvoorbeeld namens de regio Venlo en het RMO deel aan  de bestuurlijke voorbereiding van  MIRT overleggen, onderzoeken en verkenningen.

Tot slot zijn onze euregionale inspanningen verder toegenomen. Zo zijn wij bijvoorbeeld leadpartner geworden van Interregproject SHAREuregio.

Voor een toelichting op de restant-kredieten wordt verwezen naar Bijlage III Kredieten.