Jaarstukken 2018

Programma 10 Wonen en Leefomgeving

Wat heeft het gekost?

Programma 10: Wonen en Leefomgeving

bedragen x € 1.000

Begroting na
wijziging 2018

Rekening
2018

%

Verschil

Baten

17.015

9.787

58%

-7.227

Lasten

25.652

14.586

57%

11.066

Onttrekkingen aan reserves (baten)

2.713

1.487

55%

-1.227

Toevoegingen aan reserves (lasten)

2.350

2.271

97%

78

Totaal resultaat programma 10

-8.274

-5.583

67%

2.690