Jaarstukken 2018

Programma 11 Beheer openbare ruimte

Wat heeft het gekost?

Programma 11: Beheer openbare ruimte

bedragen x € 1.000

Begroting na
wijziging 2018

Rekening
2018

%

Verschil

Baten

22.198

21.404

96%

-794

Lasten

39.845

37.812

95%

2.034

Onttrekkingen aan reserves (baten)

1.654

1.013

61%

-641

Toevoegingen aan reserves (lasten)

Totaal resultaat programma 11

-15.994

-15.395

96%

599