Jaarstukken 2018

Programma 12 Algemene middelen

Wat hebben wij daarvoor gedaan?

Algemeen:

 • In de jaarrekening wordt verantwoording afgelegd op basis  van de 3 W-vragen: wat hebben we bereikt? Wat hebben we daarvoor gedaan? Wat heeft het gekost?  Daarnaast zijn bij de afwegingen in 2018 de volgende 3 w-vragen beantwoord: wie en hoe gaan we het betalen? Waarom doen we het? wat als we het niet doen?
 • In het coalitieakkoord "Samen Venlo veranderen" is de volgende ambitie i.c. speerpunt opgenomen: aanpak van de zorgelijke financiële positie, de verbetering en concretisering hiervan. Een speerpunt waarbij vorm en inhoud wordt gegeven aan maatregelen om te komen tot een duurzaam financiële huishouding.
 • Over de ontwikkelingen met betrekking tot de financiële huishouding, de slechte financiële positie en de aanpak hiervan heeft u besluiten genomen bij de kadernota 2019, tussentijdse rapportages VoRaP 2018, FinRaP 2018 en de (meerjaren)begroting 2019 - 2022. In de samenvatting onderdeel 'financieel' van deze jaarrekening is uitgebreid ingegaan op de beoordeling en de conclusie met betrekking tot de financiële positie.

Materieel en structureel sluitende (meerjarenbegroting)

 • Het resultaat van de jaarrekening wordt ten laste of ten gunste gebracht van de algemene reserve. De vastgestelde begroting sloot met een begrotingstekort van € 10,2 miljoen.
 • Het resultaat budgettair kader sociaal domein maakt onderdeel uit van het concernresultaat.
 • De algemene uitkering uit het gemeentefonds is ingezet als algemeen dekkingsmiddel. De integratie uitkering Sociaal Domein is ingezet ten behoeve van het budgettair kader Sociaal Domein.
 • Monitoring van de realisatie van de vastgestelde bezuinigings-en bijsturingsmaatregelen in alle programma's van de begroting als onderdeel van de P&C cyclus. De niet realiseerbare bezuinigingen zijn behandeld bij de kadernota, VoRaP, Begroting en de FinRaP;
 • Specifiek toe te rekenen bezuinigingen en efficiencykortingen welke concreet het gevolg waren van taakmutaties zijn doorvertaald ten laste van de beleidsposten in de begroting;
 • Rijksbezuinigingen en efficiencykortingen die 'teruggedraaid' zijn, zijn 'teruggegeven' aan het betreffende beleidsterrein;
 • Toepassing van de budgettaire spelregels;
 • In de paragraaf financiering wordt ingegaan op de resultaten van verwerving derde geldstromen.

Het beschikbaar hebben van voldoende middelen (weerstandscapaciteit) voor het opvangen van de geïdentificeerde risico's, waarbij de risicobereidheid is: "Venlo is geen risicomijdende gemeente"

 • Risico's en het identificeren van nieuwe risico's is standaard onderdeel bij de instrumenten van de P&C cyclus waarbij ook gekeken wordt naar de effectiviteit van de genomen risicostrategie;
 • Bij de begrotingsvaststelling 2018 heeft u besloten tot een herstructurering van het eigen vermogen waarbij de algemene reserve is  aangevuld met ruim € 30 miljoen ten laste van de bestemmingsreserve kapitaallasten.
 • U heeft besloten dat alle (structurele en incidentele) meevallers aan zowel de lasten- als de batenkant ingezet worden ter versterking van het (weerstands)vermogen (realisatie van minder lasten of meer baten zonder dat daar een beleidswijziging of extra inspanning tegenover heeft gestaan);
 • In het coalitieakkoord is de richtinggevende uitspraak gedaan tot het verbeteren van het risicomanagement en beheers- instrumentarium.
 • De ratio weerstandsvermogen bedraagt 1,88 en ligt boven de vastgestelde streefwaarde van ≥ 1,0;
 • De solvabiliteitsratio bedraagt 15% en ligt onder de streefwaarde van ≥ 20%.

De (meerjaren)begroting is voldoende wendbaar om tijdig te kunnen anticiperen op nieuwe ontwikkelingen

 • Voor de beoordeling van de wendbaarheid van de begroting wordt onderscheid gemaakt tussen structurele en incidentele lasten en baten. Indien de structurele baten hoger zijn dan de structurele lasten is er sprake van een hogere wendbaarheid. De jaarrekening laat zien dat de structurele lasten niet gedekt worden door structurele baten.
 • In 2018 zijn er stappen gezet om te komen tot een structureel begrotingsoverschot voor de begrotingsjaren 2019-2022
 • Het kapitaallastenplafond is niet overschreden;
 • Het implementeren van een systeem tot het realtime inzichtelijk houden van de structurele exploitatieruimte heeft nog niet plaatsgevonden;
 • Bijdrage geleverd aan de landelijke lobby en discussie tot flexibilisering van inkomstenbronnen en herziening van de financiële verhoudingen Rijk - gemeenten.

De schuldpositie van de gemeente bevindt zich op een acceptabel niveau

 • Er zijn in 2018 geen nieuwe langlopende leningen aangetrokken. De investeringsuitgaven zijn gefinancierd vanuit de beschikbare financieringsmiddelen;
 • Wij gaan behoudend om met het verstrekken van leningen aan derden. In 2018 is het saldo van verstrekte geldleningen gedaald met € 596.400 van € 33,26 miljoen naar € 32,66 miljoen als gevolg van een verstrekking van € 275.000 in het kader van een in 2017 overeengekomen revolverende kredietfaciliteit en ontvangen aflossingen van € 871.400.
 • Het kapitaallastenplafond is niet overschreden;
 • Het liquiditeitenbeheer heeft plaatsgevonden door monitoring van de liquiditeitspositie en sturing op liquiditeitsprognoses;
 • De schuldquotes (58% % en 51%) en het kengetal grondexploitatie (3%) bevinden zich in positieve zin onder de door uw raad vastgestelde streefwaarden en onder de VNG afgegeven richtlijn. De solvabiliteitsratio bevindt zich in negatieve zin onder de door uw raad vastgestelde streefwaarde en bevindt zich aan de (zeer) lage kant (15%, waarbij de streefwaarde is vastgesteld op ≥20%).