Jaarstukken 2018

Programma 12 Algemene middelen

Wat heeft het gekost?

 Programma 12: Algemene Middelen

Bedragen x € 1.000

Begroting na
wijziging 2018

Rekening
2018

%

Verschil

Baten

289.413

295.131

102%

5.718

Lasten

45.177

47.783

106%

-2.606

Onttrekkingen aan reserves (baten)

49.978

40.927

82%

-9.051

Toevoegingen aan reserves (lasten)

62.066

63.716

103%

-1.650

Totaal resultaat programma 12

232.149

224.559

97%

-7.590

Onvoorzien
Conform de nota Risicomanagement en weerstandsvermogen bedraagt de post onvoorzien bij de primitieve begroting jaarlijks € 538.500. Met de vaststelling van voornoemde nota is tevens een beleidsuitgangspunt voor de post Onvoorzien vastgesteld: de onttrekkingen uit de post Onvoorzien zijn direct gekoppeld aan de effectuering van de geïdentificeerde risico’s.

Onderstaand de specificatie van de aanwending van de post onvoorzien:

Raadsvergadering

Besluit

Omschrijving

Programma

Bedrag

19-12-2018

RB 2018-067

Schadeafhandeling woningen Bergstraat

2

€ 41.000

(538 Finrap 2018)

Totaal

€ 41.000