Jaarstukken 2018

Financieel

Exploitatieoverzicht

Tabel 1: Financieel resultaat 2018

bedragen x € 1.000

Begroting na
wijziging 2018

Rekening
2018

%

Verschil

Baten

452.062

450.599

100%

-1.463

Lasten

441.766

423.863

96%

17.903

Onttrekkingen aan reserves (baten)

66.987

55.262

82%

-11.725

Toevoegingen aan reserves (lasten)

77.283

79.941

103%

-2.658

Totaal resultaat

2.057

2.057

Het jaarrekeningresultaat komt uit op 2,1 miljoen euro (voordelig). In onderstaande tabel is het jaarrekening resultaat uitgesplitst per programma.

Tabel 2: Financieel resultaat 2018 per programma (incl. verrekeningen met reserves)

bedragen x € 1.000

Begroting na
wijziging 2018

Rekening
2018

%

Verschil

Programma 01 Bestuur & Publieke dienstverlening

-4.183

-4.784

114%

-601

Programma 02 Openbare orde en Veiligheid

-9.351

-9.240

99%

111

Programma 03 Participatie & werkgelegenheid

-33.629

-28.834

86%

4.794

Programma 04 Zorg en Welzijn

-129.117

-126.390

98%

2.726

Programma 05 Onderwijs en Jeugd

-10.632

-10.516

99%

115

Programma 06 Economie en Toerisme

-4.352

-3.388

78%

964

Programma 07 Sport- en Cultuurbevordering

-5.472

-6.780

124%

-1.308

Programma 08 Ontwikkeling Centrumstad

-11.641

-11.694

100%

-53

Programma 09 Verkeer en Bereikbaarheid

496

104

21%

-392

Programma 10 Wonen en Leefomgeving

-8.274

-5.583

67%

2.690

Programma 11 Beheer openbare ruimte

-15.994

-15.395

96%

599

Programma 12 Algemene Middelen

232.149

224.559

97%

-7.590

Totaal resultaat

2.057

2.057

In bovenstaande tabel zijn per programma de verschillen te zien ten opzichte van de begroting na wijziging. Met name de programma’s "3. Participatie & werkgelegenheid",  "4. Zorg en Welzijn", "7. Sport- en Cultuurbevordering", "10. Wonen en leefomgeving" en "12. Algemene Middelen" vallen op met een verschil ten opzichte van de begroting na wijziging groter dan € 1 miljoen.

Voor een toelichting op de grootste verschillen per programma ten opzichte van de begroting na wijziging wordt verwezen naar het hoofdstuk "Overzicht van baten en lasten en de toelichting".
Voor een inhoudelijke toelichting op de programma's wordt verwezen naar het hoofdstuk "Programmaverantwoording".

ga terug