Jaarstukken 2018

Financieel

Toelichting rekeningresultaat

Bedragen x € 1.000

VoRap 2018

FinRap 2018

JRK 2018

Financieel perspectief begroting

-10.320

-10.320

-10.320

Actualisatie GRP (RB 2018-043)

109

109

1.

Budgettair kader sociaal domein

-2.728

-1.207

3.759

Overig voordelig

3.635

7.193

Overig nadelig

-3.051

-4.002

2.

Totaal overig

584

3.191

6.556

3.

Dekking projecturen

0

-1.770

-964

4.

PKB

0

0

486

Nieuw financieel perspectief

-12.464

-9.997

            -374

5.

Bijsturingsmaatregelen

2.566

           2.431

Aanpassing mutatie algemene reserve

-12.464

-7.431

          2.057

In bovenstaande tabel is allereerst het financieel perspectief vanuit de begroting 2018 weergegeven. Daarnaast is het jaarrekeningresultaat afgezet tegen de VoRap 2018 en de FinRap 2018.

Bij de begroting 2018 was onze verwachting dat we in 2018 zouden uitkomen op een tekort van 10,2 miljoen na actualisatie GRP. We hadden verwacht dat we als gevolg van dit tekort 10,2 miljoen zouden moeten onttrekken aan onze algemene reserve (zie financieel perspectief begroting incl. actualisatie GRP).
Bij de VoRap 2018 was de verwachting dat het tekort nog groter zou zijn, namelijk 12,5 miljoen. Bij de FinRap 2018 hebben we deze verwachting echter positief bijgesteld. Ten tijde  van de FinRap verwachtten we nog een tekort van 7,4 miljoen.  
Ons jaarrekeningresultaat is nu positief in tegenstelling tot onze verwachtingen bij de begroting 2018, de VoRap 2018 en de FinRap 2018.

De verschillende onderdelen die het positieve resultaat van 2,1 miljoen veroorzaken, zullen afzonderlijk beknopt worden toegelicht.
1. Budgettair kader sociaal domein
Voor een toelichting op het resultaat 2018 budgettair kader sociaal domein wordt verwezen naar de paragraaf Sociaal domein.

2. Totaal overig
Dit betreft het resultaat van de reguliere baten en lasten (exclusief 1. budgettair kader sociaal domein,  3. dekking projecturen, 4. PKB en 5. bijsturingsmaatregelen).

Bij het opmaken van de definitieve jaarrekening hebben wij geconstateerd dat er kosten met een omvang van 391k verkeerd zijn ‘gealloceerd’. Deze kosten waren namelijk abusievelijk geboekt op kostenplaatsen buiten het budgettair kader sociaal domein, terwijl deze kosten moesten worden geboekt op kostenplaatsen binnen het budgettair kader sociaal domein. Om deze reden hebben wij deze wijzigingen, die voor de gemeente Venlo budgettair neutraal zijn, doorgevoerd.
Daar u heeft besloten om met ingang van 2019 het budgettair kader af te schaffen, worden wij met deze ‘aandachtspunten’ in de toekomst niet meer geconfronteerd.

In onderstaande tabel zijn de afwijkingen t.o.v. begroting (de jaarrekening resultaten 2018) groter dan € 250.000 weergegeven en afgezet tegen de FinRap.

Bedragen x € 1.000

Prognose FinRap

Jaarrekening 2018

Verschil

Inkomensondersteuning

3.100

3.087

-13

Actualisatie kapitaallasten en bijstelling rentepercentages

1.089

1.089

Omgevingsvergunningen leges

600

989

389

Aanbod aan werklocaties

600

600

OZB

200

877

677

Post onvoorzien

448

498

50

Register niet ingezetenen

312

342

30

Pilot omgevingsplan

300

341

41

Straat parkeren

-301

-313

-12

Niet-gerealiseerde taakstellingen

-441

-441

Beëindiging project Meer Maas Meer Venlo

-400

-485

-85

College van B&W

-535

-535

Binnensportaccommodaties

-1.218

-1.218

Totaal

4.907

4.832

-75

Inkomensondersteuning, € 3,1 miljoen voordelig
We zien binnen de arbeidsmarktregio Noord-Limburg vanwege de aantrekkende economie kansen op werk ontstaan. We zien een groei in vacatures en bedrijven die zich vestigen in de regio. Vanwege de toenemende krapte staan werkgevers meer dan ooit open voor werkzoekenden met een afstand tot de arbeidsmarkt. De bedrijven weten de weg naar het WerkgeversServicePunt goed te vinden. Het Aanvalsplan 'Venlo Werkt' speelt hier op in met de recruitmentaanpak. Met deze aanpak beogen we dat nog meer werkzoekenden een kans krijgen op de arbeidsmarkt en dat het bijstandsvolume gaat dalen.  Hierdoor hebben we net als in 2017 het bijstandsvolume kunnen laten dalen en de uitkeringslast kunnen verminderen. Daarnaast viel in het najaar 2018 het definitieve BUIG budget 1,4 miljoen hoger uit. Het resultaat is een overschot op het product inkomensondersteuning van 3,5 miljoen.
Daarnaast is dit jaar de voorziening dubieuze debiteuren sociaal domein geactualiseerd en doorgerekend op basis van werkelijke ontvangsten en saldi van de afgelopen 3 jaar. Dit heeft geresulteerd in een verhoging van de voorziening, omdat de verwachting is dat deze niet toereikend zou zijn in relatie tot de samenstelling van het huidige vorderingen bestand. Dit leidt tot een nadeel van 0,4 miljoen.

Actualisatie kapitaallasten en bijstelling rentepercentages, € 1,1 miljoen voordelig
Dit bedrag betreft de actualisatie van de kapitaallasten (€ 713k) - o.a. door vertraging in de investeringsuitgaven - en een bijstelling van de rentepercentages (€376k). Zowel bij de VoRap als bij de FinRap bent u hierover geïnformeerd.

Omgevingsvergunningen leges, € 1 miljoen voordelig
Vanaf 1 juli was er een significatie toename van het aantal ingediende en verleende bouwvergunningen in de categorie bouwkosten tussen € 100.000,- en € 1.000.000,- onder meer door de woningbouw op Stalberg en enkele wijken in Arcen en Velden. Dit leverde € 1 miljoen extra inkomsten op uit de leges omgevingsvergunningen.

Aanbod aan werklocaties € 0,6 miljoen voordelig
Dit voordeel bestaat uit drie componenten:
1. Waarborgsom Staatsbosbeheer, € 0,2 miljoen
In 2006 heeft de gemeente met Staatsbosbeheer het Convenant Natuurontwikkelingsplan Venlo-West en de Gebruiksovereenkomst Floriade-terrein gesloten. De uitvoering van de in het convenant gemaakte afspraken zijn in het verleden door de gemeente Venlo overgedragen aan het Ontwikkelbedrijf Greenport Venlo.  Staatsbosbeheer sluit met het Ontwikkelbedrijf Greenport Venlo een Samenwerkingsovereenkomst waarin partijen nadere afspraken maken over de gebiedsontwikkeling Greenport Venlo. Daarbij is  in het kader van de oplevering van de grond SBB aan de gemeente Venlo nog een bedrag (waarborgsom) van € 200.000 verschuldigd. Met deze opbrengst is geen rekening gehouden in de begroting en in de FinRap-prognose.

2. Vrijval voorziening BV Campus Vastgoed Greenport Venlo, € 0,1 miljoen
In de jaarrekening 2017 van de gemeente Venlo is voor de deelneming in de BV Campus Vastgoed Greenport Venlo een voorziening getroffen van € 565.000, voornamelijk als gevolg van duurzame afwaardering van (investeringen in) de Villa Flora. In de 4e kwartaalrapportage van BV Campus Vastgoed Greenport wordt voor 2018 een nadelig jaarresultaat geprognotiseerd van € 2.100.000. Begroot was € 2.420.000 negatief.  Bij genoemd resultaat over 2018 zal de in de jaarrekening van de gemeente Venlo getroffen voorziening ad. € 565.000 voor een deel (€ 147.000) vrij kunnen vallen ten gunste van het resultaat van de jaarrekening 2018.
3. Vrijval voorziening CV Campus Vastgoed Greenport Venlo, € 0,2 miljoen
In de jaarrekening 2017 van de gemeente Venlo is voor de deelneming in de CV Campus Vastgoed Greenport Venlo een voorziening getroffen van € 559.000, voornamelijk als gevolg van forse afwaardering van de Innovatoren.
In de meerjarenraming 2019 – 2023 van CV Campus Vastgoed Greenport wordt voor 2018 een voordelig jaarresultaat geprognotiseerd van € 969.000, voornamelijk als gevolg van een positieve waardeontwikkeling van de Innovatoren. Deze positieve waardeontwikkeling is het gevolg van de afgesloten huurovereenkomst met Ranx Xerox waardoor de bezettingsgraad van het gebouw op 95% is komen te liggen. De meerjarenraming is in de AVvA van december 2018 vastgesteld. Bij genoemd resultaat over 2018 zal de in de jaarrekening 2017 van de gemeente Venlo getroffen voorziening ad. € 559.000 voor een deel (€ 232.000) vrij kunnen vallen ten gunste van het resultaat van de jaarrekening 2018.

Onroerende zaakbelasting, € 0,9 miljoen voordelig
De prognose OZB inkomsten is door de BsGW naar boven bijgesteld over 2017 en 2018. Het voordeel is voornamelijk het gevolg van accres (toename woning/bedrijven). Het structurele effect van € 0,7 miljoen is reeds verwerkt in de programmabegroting 2019 - 2022. Bij de FinRap is een voordeel gemeld van € 0,2 miljoen.

Post onvoorzien, € 0,5 miljoen voordelig
De post onvoorzien bedraagt jaarlijks ruim € 0,5 miljoen. Per saldo is er voor € 41.000 aanspraak gemaakt op de post onvoorzien waardoor er een voordeel optreedt van afgerond € 0,5 miljoen. Dit incidenteel voordeel is reeds gemeld bij de FinRap.
Register niet-ingezetenen, € 0,3 miljoen voordelig
Hogere baten (€ 342.000) uit werkzaamheden voor Register niet-ingezetenen (RNI), omdat meer werknemers uit het buitenland worden ingezet in de regio en Venlo een aantrekkelijke RNI-gemeente is.

Pilot omgevingsplan, € 0,3 miljoen voordelig
De implementatie van de omgevingswet en de pilot omgevingsplan hebben nog niet tot omvangrijke financiële verplichtingen gezorgd, aangezien het projectteam  pas rond de zomer op sterkte was en er tot nu toe beperkt extern (betaalde) opdrachten zijn weggezet. Daarom is in overleg het budget voor een deel doorgeschoven naar 2019 (€ 4 ton).
Voor 2019 zijn wij voornemens om de pilot Omgevingsplan verder uit te rollen over het grondgebied van Venlo en dit te gaan aanbesteden. Dan is het zeer waarschijnlijk dat wel het volledige budget zal worden aangesproken. Afwijking is bij de FinRap reeds vermeld.

Straat parkeren, € 0,3 miljoen nadelig
Bij de verkoop van de parkeergarages is de taakstelling opgenomen voor parkeerhandhaving om de kostendekkendheid parkeerhandhaving van 70% naar 100% te brengen. De taakstelling is niet realiseerbaar.
Enerzijds door gemaakte beleidskeuzes zoals invoering blauwe zones waarvan inkomsten naheffing naar het Rijk gaan en het beleidsuitgangspunt “Gastvrij parkeren”. Daarnaast ontbreken randvoorwaarden om deze mate van efficiency te bereiken.

Niet gerealiseerde taakstellingen, € 0,4 miljoen nadelig
De bezuinigingstaakstellingen op subsidiebeheer van € 211.000, op deregulering van € 147.000 en op overhead van € 83.000 zijn niet gerealiseerd. Per saldo € 441.000 nadelig. Zowel bij de VoRap als FinRap ben u hierover geïnformeerd. Overeenkomstig het coalitieakkoord zijn de structureel niet te realiseren bezuinigingstaakstellingen in de begroting 2019 - 2022 afgeboekt.

Beëindiging project Meer Maas Meer Venlo, € 0,5 miljoen nadelig
Het totaal aan uitgaven bedroeg € 1 miljoen. Het aandeel van de gemeente Venlo in deze kosten bedraagt 23% wat leidt tot een bijdrage van ruim € 2 ton. De landelijke regels voor overheadkosten heeft tot een negatieve correctie geleid van € 1,5 ton. Dit komt volledig voor rekening van de gemeente Venlo. Daarnaast vond ook een correctie plaatsgevonden van de gemaakte onderzoekskosten in 2017 (€ 1 ton). Ook deze kosten  zijn voor rekening van de gemeente Venlo.
In totaal heeft de beëindiging € 5 ton gekost. In de FinRap was reeds een tekort van € 4 ton gemeld.

College van B&W, € 0,5 miljoen nadelig
De pensioenregeling voor de politieke ambtsdragers is geregeld in de Algemene Pensioenwet Politieke Ambtsdragers (APPA). Gemeenten en provincies zijn op grond van artikel 44 van het Besluit begroting en verantwoording provincies en gemeenten (Bbv) verplicht een APPA-voorziening op te nemen. De benodigde hoogte van de voorziening ter dekking van toekomstige pensioenkosten voor wethouders wordt jaarlijks op basis van een externe actuariële berekening bepaald. Van invloed op de hoogte van de voorziening zijn onder andere de rekenrente en wijzigingen in de pensioenwetgeving. Dit betekent dat de dotatie aan de voorziening jaarlijks (fors) kan wijzigen. Op basis van de recente berekening dient de voorziening  pensioenkosten wethouders  per 31/12/2018 middels een dotatie naar boven bijgesteld te worden met een bedrag van € 577.000.
Dit was ten tijde van de Finrap door het ontbreken van inzicht in bijbehorende actuariële berekeningen ultimo 2018 nog niet bekend.  
Voornaamste oorzaken hiervan zijn:

  • Personele wijzigingen in het wethoudersbestand (o.a. instroom nieuwe wethouders);
  • Wijziging pensioengrondslagen berekening met betrekking tot ontwikkelingen AOW leeftijd;
  • Effecten rekenrente.

Binnensportaccommodaties, € 1,2 miljoen nadelig
Door de stand van zaken rondom het zwembad lopen uitgaven op klein onderhoud bij het zwembad structureel uit de pas (circa € 75.000). Door de handrem te hanteren op overige uitgaven komt het tekort op € 52.000 uit in 2018.
In de Raadsvergadering van november 2018 is besloten om het zwembad per 1-1-2020 te sluiten. Waarderingsgrondslag voor vastgoed is de verkrijgings- of vervaardigingsprijs. Als de marktwaarde van vastgoed lager is dan de boekwaarde, dan is afwaardering aan de orde wanneer tevens sprake is van het ontbreken van de intentie tot duurzame exploitatie. Met het besluit van de raad in november 2018 is de intentie tot duurzame exploitatie van het zwembad komen te vervallen.
De boekwaarde per 31-12-2018 van het binnenbad (exclusief grond) bedraagt € 1,15 miljoen. Bij volledige buitengebruikstelling dient het zwembad (exclusief grond) te worden afgewaardeerd tot nul. Vanwege het voorzienbare karakter van deze afwaardering wordt de raad voorgesteld om in de jaarrekening 2018 een voorziening te treffen van € 1,15 miljoen. De waardering van de grond van het binnenbad blijft gehandhaafd.

Ad 3. Dekking projecturen
 Het tekort aan 'declarabele' uren is € 0,96 miljoen nadelig. Dit tekort wordt op hoofdlijn veroorzaakt door:

  • Inzet van projectleiders en- ondersteuners op urgente, prioritaire en niet 'declarabele' werkzaamheden in plaats van 'declarabele' en gebudgetteerde (investerings)projecten, grondexploitaties en groot onderhoud. Voorbeelden zijn werkzaamheden in relatie tot Vastenavondkamp, herontwerp subsidiestelstel, verkopen buiten grondexploitaties, klein onderhoud;
  • Improductieve en indirect productieve uren: voorbeelden zijn werkzaamheden vertrouwensperso(o)n(en), langdurig ziekteverzuim, generatiepact, ouderschapsverlof.  

Ad 4. Personeelskostenbegroting
Het resultaat op de personeelskostenbegroting is 0,5 miljoen voordelig. De personeelskostenbegroting wordt verder toegelicht in de paragraaf bedrijfsvoering.

Ad 5. Bijsturingsmaatregelen
Naar aanleiding van het verwacht tekort zijn bij de FinRap bijsturingsmaatregelen geformuleerd die een voordeel zouden moeten opleveren van 2,6 miljoen. Bij de jaarrekening blijkt dat dit bedrag nagenoeg gerealiseerd is (2,4 miljoen). Onderzocht wordt of deze bijsturingsmaatregelen incidenteel of structureel van aard zijn.

ga terug