Jaarstukken 2018

Financieel

Samenvatting grondbedrijf

Zoals aangekondigd in de Nota Grondbedrijf en Vastgoed 2019 zijn een aantal tabellen toegevoegd als aanvullende toelichting op boekjaar 2018.

De gemeenteraad besluit op basis van separate voorstellen over de financiële kaders van strategische aankopen en de voorbereiding en uitvoering van grondexploitaties.
Voor kleinere aankopen en projecten stelt zij verzamelkredieten vast in het kader van de begroting. Het college wijst ten laste van de verzamelkredieten, kredieten toe aan afzonderlijke aankopen en projecten en verantwoordt dit in deze jaarrekening.

Wijzigingen in de financiële kaders, met uitzondering van wijzigingen als gevolg van forse planwijzigingen, worden eveneens via de  PenC-cyclus  (deze jaarrekening) aan de gemeenteraad voorgelegd en verantwoord.

Voor een transparante besluitvorming wordt in de jaarrekening expliciet voorgesteld:

  1. kennis te nemen van de toewijzing van kredieten aan afzonderlijke grondexploitaties en strategische aankopen door het college ten laste van de verzamelkredieten 2018 (conform tabel 1)
  2. in te stemmen met de gewijzigde financiële kaders van grondexploitaties zoals verwerkt  in deze jaarrekening:
  • de herziene grondexploitatiebegrotingen (conform tabel 2)
  • de aanpassing (verhoging/verlaging) van de voorzieningen ter dekking van de geraamde grondexploitatietekorten met per saldo € 10,10 miljoen. (conform tabel 2)
  • de aanpassing (verhoging/verlaging) van de kredieten ten behoeve van de voorbereiding en uitvoering van de grondexploitaties met per saldo € 1,06 miljoen. (conform tabel 3)
  • de aanpassing (verhoging/verlaging) van het netto-risico met betrekking tot de grondexploitaties met per saldo € 5,69 miljoen. (conform tabel 4)

TABEL 1: Beschikbare en toegekende kredieten

KREDIET

beschikbaar

toegekend

Totaal

5.500.000

280.000

In 2018 werden vier nieuwe grondexploitaties gestart en werden er zeven afgesloten met per saldo een vrijwel neutraal resultaat.

TABEL 2: Nieuwe grondexploitatieramingen en aanpassing van de voorziening

HERZIENE GREX-BEGROTING

kosten

opbrengsten

geraamd resultaat

resultaat vorig jaar

aanpassing voorziening

Totaal

270.562.293

218.237.686

-52.324.607

-35.337.155

-12.846.946

Totaal op contante waarde

-10.104.394

Zoals aangekondigd in de begroting 2019 zijn bij de herziening van de grondexploitatie Kazernekwartier de gevolgen van de beëindiging van de overeenkomst met Fort van Venlo financieel verwerkt. In totaliteit levert dit een aanvullend tekort van circa € 10,5 miljoen op. Dit is ten laste gebracht van de reserve Kazernekwartier. Het totaal van alle herzieningen kwam uit op € 10,1 miljoen. Dit is toegevoegd aan de Voorziening Nadelige Exploitatieresultaten. Deze voorziening bedraagt  per 31 december 2018 € 47,5 miljoen.

TABEL 3: Nieuw geraamde grondexploitatiekosten en aanpassing kredieten

HERZIENE GREX-kredieten

kosten

kosten
vorig jaar

aanpassing krediet

Totaal

270.562.293

271.627.235

-1.064.942

Naast wijzigingen in de kostenramingen van de grondexploitaties zijn een aantal grondexploitaties toegevoegd en afgesloten. Per saldo zijn de totaal geraamde investeringen in de lopende grondexploitaties met € 1,1 miljoen afgenomen.

TABEL 4: Nieuw geraamde netto-risico's van de grondexploitaties

HERZIENE RISICO-profiel

netto-risico

risico
vorig jaar

aanpassing risico

Totaal

15.770.000

21.460.000

-5.690.000

Het geraamde netto-risico (ook wel: gewogen risico) in de grondexploitatieprojecten is afgenomen met per saldo € 5,7 miljoen met name als gevolg van het in 2018 ingerekende verlies op het Kazernekwartier. Dit afgenomen risico is verwerkt in de gemeentelijke weerstandsratio zoals opgenomen in deze jaarrekening.

TABEL 5: Ontwikkeling Algemene Grondreserve in 2018

ALGEMENE GRONDRESERVE

Beginstand 1-1-2018

4.456.759

Jaarmutatie

1.987.179

Eindstand 31-12-2018

6.443.938

De Algemene Grondreserve bedraagt ultimo 2018 € 6,4 miljoen. Dat is ca. € 2,0 miljoen hoger dan bij de vorige jaarrekening. Grootste mutatie, ter hoogte van € 1,7 miljoen, was de vervroegde winstneming die verplicht is conform regelgeving in Trade Port West.
Voor een nadere toelichting verwijzen we naar de paragraaf en de bijlagen grondbedrijf in deze jaarrekening 2018.

ga terug