Jaarstukken 2018

Grondbeleid

Ontwikkelingen in het grondbeleid in 2018

Acquisitie
De acquisitie van bedrijfsterreinen in Venlo is intern opgepakt. Het Grondbedrijf heeft actie ondernomen en een aparte website laten maken voor de verkoop van vastgoed en bedrijventerreinen: www.venloverkoopt.nl. Tevens hebben we op enkele bedrijfskavels “te koop borden” laten plaatsen om de aandacht hierop te vestigen. We merken dat de economie aantrekt. In 2018 zijn meer verkopen geweest dan de jaren ervoor. Over boekjaar 2019 worden meer verkopen verwacht.

Onafhankelijke taxatie bij uitgifte
Bij verkoop van grond (waarvoor vooraf geen grondprijs is vastgesteld) en vastgoed aan een marktpartij wordt een taxatie verricht door één of meerdere onafhankelijk en gecertificeerde taxateur(s) van onroerend goed. De taxatie wordt vóór de verkooponderhandelingen verricht om de marktwaarde vast te stellen op basis van algemeen aanvaarde marktindicaties en taxatiecriteria. Deze aanpak vergroot transparantie en marktconformiteit en sluit aan bij de richtlijn van de Europese Commissie waardoor ongeoorloofde staatssteun wordt voorkomen.

Vennootschapsbelasting (Vpb) bij overheidsondernemingen
Per 1 januari 2016 geldt  de Wet modernisering Vpb-plicht overheidsondernemingen. Overheidsactiviteiten, zoals grondexploitaties, die zich als een onderneming met winstoogmerk kwalificeren worden Vpb-plichtig. Venlo is Vpb verschuldigd over de winst die per saldo in enig jaar over de gezamenlijke Vpb-plichtige (clusters van) activiteiten wordt gerealiseerd. Samen met Deloitte is het grondbedrijf voor de vennootschapsbelasting geanalyseerd. Voor boekjaar 2018 is de Vpb-verplichting voor het grondbedrijf nihil.

Rekenkameronderzoek
Op 8 juni 2016 heeft de Rekenkamercommissie het Rekenkameronderzoek Grondbeleid Venlo gepubliceerd. Gebleken is dat de grootste verbeteropgave is gelegen in de vastlegging van de werkwijze van de organisatie, de verbetering van het risicomanagement en de informatievoorziening. Verbetering van de informatievoorziening geldt ten aanzien van de inhoud, de timing en het kennisniveau. Met het verbeteren van de drie onderdelen “werkwijze, risicomanagement en informatievoorziening” kan het inzicht, begrip en daarmee de sturing worden versterkt. Het Grondbedrijf heeft de aanbevelingen van de Rekenkamercommissie verwerkt in o.a. de Nota Grondbedrijf en Vastgoed 2019 en de vernieuwde halfjaarlijkse projectenrapportage. Als laatste aanbeveling uit het Rekenkameronderzoek is de Beheersverordening Ontwikkelbedrijf Venlo (uit 2009) opgeheven. Enkele relevante onderdelen zijn geactualiseerd en ondergebracht in de Financiële Verordening en de Nota Reserves en Voorzieningen.

Woningbouw
De woningmarkt in 2018 trekt aan. Dit kan worden toegeschreven aan de economie. De transactieprijzen van woningen zijn gestegen. Het nadeel van het aantrekken van de economie is dat ook de bouwkosten (fors) stijgen.
De grondprijzen voor woningbouw zijn wegens de economische situatie sinds 2010 niet meer geïndexeerd in Venlo. Een verhoging van de grondprijzen voor woningbouwgronden is gezien de huidige situatie op de woningmarkt reëel. Op basis van het overzicht Grondprijzen 2019 in de Nota Grondbedrijf en Vastgoed 2019 zijn de prijzen met gemiddeld 2,5% verhoogd.
Ook de grondprijs voor sociale huurwoningen is sinds 2010 in Venlo niet meer aangepast. Uit een onderzoek naar de prijzen in omliggende gemeenten blijkt dat deze prijs in Venlo niet meer marktconform is. Met de woningbouwcorporaties vindt overleg plaats om de grondprijs voor sociale huurwoningen te herzien.

ga terug