Jaarstukken 2018

Grondbeleid

Actuele prognose van toekomstige resultaten van alle grondexploitaties

Het aantal lopende grondexploitaties en voorraadposities van het grondbedrijf is in onderstaande tabel zichtbaar:

bedragen x € 1.000.000

2015

2016

2017

2018

actueel

36

35

38

35

nieuw

4

4

6

4

afgesloten

-8

-5

-3

-7

Kazernekwartier
In verband met de beëindiging van de samenwerking met Fort van Venlo en de voorgenomen doorontwikkeling van het Kazernekwartier is reeds in de begroting 2019 en de finrap 2018 een afboeking van de waarde van het Kazernekwartier aangekondigd.

De beëindiging van de overeenkomst met Fort van Venlo op het Kazernekwartier biedt ruimte voor een heroverweging van het te realiseren programma op dit terrein. Om een basis te leggen voor nieuwe plannen is het wenselijk en noodzakelijk om de boekwaarde van het terrein, zoals opgenomen in de grondexploitatie, terug te brengen met  € 10,5 miljoen naar de  reële waarde. Dit scenario is verwerkt in jaarrekening 2018 en ten laste gebracht van de reserve Openbare ruimte Kazernekwartier.

Overtollig Vastgoed
Een blijvend aandachtspunt vormt het in recente jaren vrijgekomen gemeentelijke vastgoed. Het vinden van een nieuwe functie of verkoop is onder de huidige marktomstandigheden duidelijk verbeterd en heeft tot verkopen geleid. Ook leegstaand vastgoed kost geld. Immers veel lasten zijn onafhankelijk van het gebruik en een minimaal niveau aan onderhoud is onvermijdelijk. Indien de kwaliteit zodanig is dat hergebruik niet mogelijk is, zal een pand worden gesloopt. Of deze kosten kunnen worden opgevangen binnen de restwaarde van een perceel wordt per project beoordeeld. In 2015 is afgesproken het overtollig gemeentelijk vastgoed binnen het grondbedrijf te administreren en ook het resultaat jaarlijks in de Algemene Grondreserve te verdisconteren. In 2018 werd hierop een klein tekort (€ 0,1 miljoen) behaald.
Reserves en voorzieningen.
De Algemene Grondreserve (AGR) bedraagt ultimo 2018 € 6,4 miljoen. Dat is ca. € 2,0 miljoen hoger dan bij de vorige jaarrekening. De grootste mutatie betreft de verplichte winstneming in grondexploitatie Trade Port West ad € 1,7 miljoen.

De Voorziening Nadelige Exploitatieresultaten is gebaseerd op de contante waarden van de grondexploitaties met een nadelig saldo per 31 december 2018. De voorziening is rentedragend, zodat de geprognosticeerde verliezen per einddatum van een grondexploitatie kunnen worden gedekt. Er is in 2018 per saldo € 10,1 miljoen toegevoegd, vooral als gevolg van de afwaardering Kazernekwartier. Hierdoor zijn de risico’s fors lager ten opzichte van vorig jaar (zie 3.4.6). Alle exploitaties zijn contant gemaakt tegen de voorgeschreven discontovoet van 2%. Per saldo bedraagt de voorziening Nadelige Exploitatieresultaten per 31 december  2017 € 47,5 miljoen.

Schematisch ziet het verloop van deze reserve en voorziening er als volgt uit: (bedragen in miljoenen euro’s, stand per ultimo):

bedragen x € 1.000.000

2015

2016

2017

2018

Algemene Grondreserve

7,4

5,9

4,4

6,4

Voorziening Nadelige Exploitatieresultaten

28,0

33,1

37,4

47,5

Specificatie van de jaarschijf 2018 van de voorziening geeft het volgende beeld:

bedragen x € 1.000.000

2017

toevoeging

2018

Venlo Centrum Zuid

17,5

-0,3

17,2

Centrumplan Blerick

7,3

0,4

7,7

Q4

9,5

0,3

9,8

Masterplan Arcen en Velden

2,5

-0,7

1,8

Kazernekwartier

0,0

10,5

10,5

Overigen < 0,5 miljoen

0,6

-0,1

0,5

Totaal Voorziening Nadelige Exploitatieresultaten

37,4

10,1

47,5

Voor een uitgebreide toelichting van de (majeure) grondexploitaties verwijzen we naar de bijlagen grondbedrijf elders in deze jaarrekening.

ga terug