Jaarstukken 2018

Bijlage VIII Grondexploitaties

Venlo Centrum Zuid

Venlo Centrum Zuid

Verantwoord
in
2018

Totaal
verantwoord
t/m 2018

Laatst
vastgestelde
raming

Vermoedelijk
nog te
besteden
(6 min 3)

Nieuwe
raming

1

2

3

4

5

6

Kosten

Verwerving

17.009.220

17.015.431

0

17.009.220

Tijdelijk beheer

1.875

579.263

672.810

53.685

632.948

Grondwerken

3.954.927

4.011.860

58.045

4.012.972

Bouw en woonrijp maken

14.146.564

15.527.378

1.396.838

15.543.402

Planstructuur

0

0

0

0

Bijdragen

34.524.285

34.524.285

0

34.524.285

Plankosten

269.659

13.318.947

15.950.359

1.994.231

15.313.178

Rente

460.365

-20.307.303

-17.588.110

2.751.999

-17.555.304

BTW

356.554

356.554

0

356.554

Opbrengsten

Bijdragen gemeente

-31.552.911

-31.552.911

0

-31.552.911

Bijdragen andere overheden

-9.828.318

-9.828.318

0

-9.828.318

Bijdragen overig

-90.806

-90.806

0

-90.806

Grondverkoop woningbouw

-2.847.811

-4.587.811

-1.835.000

-4.682.811

Grondverkoop bedrijven

-3.573.060

-3.573.060

0

-3.573.060

Grondverkoop overig

0

0

0

0

Overige opbrengsten

-1.091.226

-1.091.226

0

-1.091.226

TOTAAL GENERAAL

731.899

14.598.325

19.746.435

4.419.798

19.018.123

Resultaat op Eindwaardedatum 31-12-2023

€ 19.018.123

nadelig

Resultaat op Contante waarde 31-12-2018

€ 17.225.300

nadelig

VENLO CENTRUM ZUID

Exploitatiegegevens
Startdatum:    01-01-1992
Einddatum:    31-12-2023

Ruimtegebruik
Bruto plangebied:   circa 49,4 ha.
Openbare ruimte:     circa 22,6 ha.
Bouwgrond:            circa 26,8 ha.

Uitvoeringsfase plan
In 2018 is het bouwrecht uit de Raamovereenkomst uit 1995 opgezegd. De contractpartners zijn wel uitgenodigd een nieuwe overeenkomst aan te gaan. In vervolg hierop zijn bouwplannen ingediend voor de bouwlocaties aan de Veilingstraat, Molensingel (blok achter voormalige chocoladefabriek) en het bouwblok gelegen aan de Molensingel en grenzend aan het Stadskantoor.
De plannen voor de locaties aan de Veilingstraat en achter de voormalige chocoladefabriek zijn getoetst op financiële haalbarheid en stedenbouwkundige inpassing en zullen in de loop van 2019 verder worden uitgewerkt waarna de gronden kunnen worden verkocht en de plannen gerealiseerd.
Het ingediende plan voor de bouwlocatie ten zuiden van het Stadskantoor dient in 2019 nog te worden getoetst op financiële haalbaarheid en stedenbouwkundige inpassing.

Exploitatieresultaat
Het exploitatieresultaat wordt geraamd op € 17,2 mln. nadelig op contante waarde per 31 december 2018. Hiervoor is conform voorschriften een voorziening getroffen.

Het substantieel verlagen van de geraamde plankosten en de mede daardoor lagere raming van de rentekosten leiden tot een geraamd resultaat dat € 0,7 mln. voordeliger wordt op eindwaarde, die daarmee uitkomt op € 19,0 mln.

Door de ingediende bouwplannen alsmede de huidige ontwikkelingen op de vastgoedmarkt wordt het marktrisico van uitgifte en lagere grondopbrengsten nu lager ingeschat.
Daartegenover staat dat hogere VON prijzen niet automatisch leiden tot hogere grondwaarden. De hogere VON prijzen worden grotendeels gecompenseerd door hogere bouwkosten als gevolg van krapte op de bouwmarkt en hogere eisen op het gebied van duurzaamheid.