Jaarstukken 2018

Bijlage VIII Grondexploitaties

Q4

Q4

Verantwoord
in
2018

Totaal
verantwoord
t/m 2018

Laatst
vastgestelde
raming

Vermoedelijk
nog te
besteden
(6 min 3)

Nieuwe
raming

1

2

3

4

5

6

Kosten

Verwerving

31.797.341

31.797.341

292.626

32.089.967

Tijdelijk beheer

166.739

5.209.518

5.988.665

967.826

6.177.344

Grondwerken

30.000

1.820.982

2.455.569

561.984

2.382.966

Bouw en woonrijp maken

16.427

3.745.834

7.667.358

3.485.315

7.231.149

Planstructuur

400.202

400.202

0

400.202

Bijdragen

72.313

1.596.751

2.731.350

1.104.638

2.701.389

Plankosten

788.282

19.363.266

22.825.147

3.154.766

22.518.032

Rente

510.532

4.382.263

6.388.040

1.978.391

6.360.654

BTW

278.435

278.435

0

278.435

Opbrengsten

Bijdragen gemeente

-18.036.786

-18.036.786

0

-18.036.786

Bijdragen andere overheden

-1.600.000

-25.460.322

-28.060.322

-2.600.000

-28.060.322

Bijdragen overig

-205.078

-2.140.732

-1.935.653

0

-2.140.732

Grondverkoop woningbouw

-1.849.259

-7.311.982

-4.939.303

-6.788.562

Grondverkoop bedrijven

-47.963

-130.769

0

-47.963

Grondverkoop overig

-299.980

-299.980

-299.980

Overige opbrengsten

-226.695

-5.829.568

-14.305.907

-8.343.936

-14.173.504

TOTAAL GENERAAL

-447.480

14.929.982

10.450.708

-4.337.693

10.592.289

Resultaat op Eindwaardedatum 31-12-2022

€ 10.592.289

nadelig

Resultaat op Contante waarde 31-12-2018

€ 9.785.638

nadelig

Q4

Exploitatiegegevens
Startdatum: 01-05-2001
Einddatum: 31-12-2022

Ruimtegebruik
Uitgifte bouwgrond:
De gemeente levert, op basis van het wijkontwikkelingsplan dat in 2005 door AWG is opgesteld en gedeeltelijk aangepast naar aanleiding van het besluit in het kader van de Herprogrammering Stedelijk Centrum (hierna Herprogrammering), grond die geschikt wordt gemaakt voor de bouw van circa 25 stadswoningen en 75 appartementen, een bovengrondse parkeergarage en circa 1.600 m2 commerciële voorzieningen.
Voor een deel van deze gronden zijn met Jongen Bouwontwikkeling afspraken gemaakt die naar verwachting in 2019 zullen worden geëffectueerd. Dit betreft de locatie Aan de Stadsmuur.
Voor het bouwblok aan het Helschriksel is overeenkomstig het door de raad vastgestelde Herprogrammering Stedelijk Centrum in 2018 gestart met de voorbereidingen om deze gronden uit te geven c.q. te gunnen op basis van de criteria van de zogenaamde Right to Challenge. Naar huidige inzichten en verwachtingen kan de bouwgrond aan het Helschriksel in  2019 worden uitgegeven.

Openbare ruimte:
De gemeente draagt onder andere zorg voor de herinrichting van de openbare ruimte van het plangebied Q4.
De voorbereiding voor de aanleg van Lage Loswal en de innovatieve waterkering zijn in 2018 in volle gang verder gegaan in aanloop naar de in het voorjaar 2019 geplande start van de uitvoering.  

Uitvoeringsfase plan
In 2018 heeft de gemeente de gronden van het Blok van Gendt gegund aan een ontwikkelende partij voor de bouw van een bovengrondse parkeergarage met maximaal  200 parkeerplaatsen.

De gemeente is nu zelf, in goed overleg met haar partners in het project, overgegaan tot actieve verkoop van het versnipperd vastgoed in de wijk. Huurders en gebruikers zijn hiervan op de hoogte gebracht om hun interesse hierop tijdig kenbaar te kunnen maken.

In 2015 heeft Jongen een deel van de woningen aan de Maaskade in de verkoop gezet. De verkoop verliep erg moeizaam en momenteel vindt er overleg plaats tussen betrokken partijen om binnen de juridische en financiële kaders de mogelijkheden te verkennen  om het programma te wijzigen als gevolg van de gewijzigde marktomstandigheden en vraag naar woningen. Kortom, gezamenlijk proberen om binnen de vastgestelde uitgangspunten te komen tot een  uitvoerbaar  en marktconform plan.
Mocht dit onverhoopt niet leiden tot een uitvoeringsafspraak dan zal er een heroverweging plaatsvinden en kan de gemeente dan middels een nieuwe aanbesteding op zoek gaan naar een nieuwe ontwikkelaar voor deze locatie.  

De aanpak van de Lage Loswal (fase 1) is in 2018 voorbereid. Dit betreft de vernieuwing van de kademuur en aanlegsteigers, restauratie van de oude stadsmuur, vergroening van de Lage Loswal, gericht op start uitvoering voor de zomer van 2019. De planning is afgestemd met de aanpak van de  parkeerproblematiek in de binnenstad. Parallel aan fase 1 loopt het onderzoek naar de haalbaarheid van de realisatie van een nieuwe (innovatieve)  waterkering.

Een en ander conform het tussen Provincie en Gemeente overeengekomen bestuursconvenant  en de daaruit volgende subsidiebeschikking met betrekking tot de stedelijke inrichting van het centrum.

Exploitatieresultaat
Het exploitatieresultaat wordt geraamd op € 9,8 mln. nadelig op contante waarde per 31-12-2018. Hiervoor is conform voorschriften een voorziening getroffen.

Het resultaat op eindwaarde per 31.12.2022 wordt nu geraamd op € 10,6 mln. nadelig wat ongeveer een ton nadeliger is dan het geraamde resultaat van de jaarrekening 2017.
Dit betekent dat lagere opbrengstramingen per saldo niet geheel gecompenseerd kunnen worden door lagere kostenramingen. De meest relevante afwijkingen worden enerzijds gevormd door het neerwaarts bijstellen van de geraamde verkoopopbrengsten van het vastgoed op basis van taxaties. Anderzijds konden met name de plankosten naar beneden bijgesteld worden door een andere methodiek van het toerekenen van de overheadkosten die per 2019 ingaat.