Jaarstukken 2018

Bijlage VIII Grondexploitaties

Kazernekwartier (FHK)

Kazernekwartier (FHK)

Verantwoord
in
2018

Totaal
verantwoord
t/m 2018

Laatst
vastgestelde
raming

Vermoedelijk
nog te
besteden
(6 min 3)

Nieuwe
raming

1

2

3

4

5

6

Kosten

Verwerving

3.160.163

3.160.163

0

3.160.163

Tijdelijk beheer

266.129

1.299.650

1.348.263

275.136

1.574.786

Grondwerken

343.122

4.474.804

6.438.638

1.424.033

5.898.837

Bouw en woonrijp maken

4.295

719.255

1.033.296

0

719.255

Planstructuur

0

0

0

0

0

Bijdragen

700.000

2.479.572

1.779.572

0

2.479.572

Plankosten

540.058

17.109.422

24.548.813

6.402.310

23.511.732

Rente

577.366

5.969.152

11.251.786

7.354.001

13.323.153

BTW

0

0

0

0

0

Opbrengsten

Bijdragen gemeente

-7.612.429

-7.612.429

0

-7.612.429

Bijdragen andere overheden

-413.004

-5.629.279

-5.629.275

-350.000

-5.979.279

Bijdragen overig

0

0

0

0

0

Grondverkoop woningbouw

0

0

0

0

0

Grondverkoop bedrijven

-41.920

-778.815

-22.107.107

-20.579.344

-21.358.159

Grondverkoop overig

0

0

0

0

0

Overige opbrengsten

-31.763

-1.856.663

-14.190.722

-50.000

-1.906.663

TOTAAL GENERAAL

1.944.283

19.334.832

20.998

-5.523.864

13.810.968

Resultaat op Eindwaardedatum 31-12-2032

€ 13.810.968

nadelig

Resultaat op Contante waarde 31-12-2018

€ 10.466.988

nadelig

KAZERNEKWARTIER (Frederik Hendrik Kazerne)

Exploitatiegegevens
Startdatum: 1-1-2011
Einddatum: 31-12-2032

Ruimtegebruik
Openbare ruimte:   16 ha.
Bouwgrond:        6 ha.

Uitvoeringsfase plan
De ruimtelijke en financiële kaders zijn vastgelegd in het op 25 mei 2011 door de raad vastgestelde Ontwikkelplan Kazernekwartier. Voor de eerste fase van de ontwikkeling werd tot voor kort een grootschalige leisure ontwikkeling “Fort van Venlo” voorzien.   
De samenwerking met de initiatiefnemer is in 2018 beëindigd nadat partijen gezamenlijk de conclusie getrokken hebben dat een ontwikkeling van het oorspronkelijk gedachte concept niet meer haalbaar is. Daarbij speelt vanuit gemeentezijde met name het verlies van draagvlak voor de aan het plan gekoppelde kabelbaan en voor het FvV de constatering dat er onvoldoende perspectief is dat de beoogde gecombineerde ontwikkeling van leisure en markt commercieel succesvol zal zijn.
Reden om de huidige ontwikkelstrategie van het terrein te heroverwegen.
Wij wensen het terrein zoals voorheen, te ontwikkelen als onderdeel van het stedelijk centrum maar  staan een meer organische ontwikkeling van het terrein voor, minder afhankelijkheid van 1 initiatief en meer gericht op de Venlose behoefte en maat. Ten opzichte van de eerder strategie menen wij dat de functie wonen kan bijdragen aan de totstandkoming van een stedelijk milieu.
In 2019 willen we deze ontwikkelstrategie in samenwerking met de raad verder uitwerken gericht op een spoedige herontwikkeling van de terreinen en de te handhaven monumentale gebouwen.

Exploitatieresultaat
Als gevolg van de beëindiging van het project “Fort van Venlo” en de heroverweging van de ontwikkelstrategie wordt een vertraging in de uitgifte van gronden en een verlenging van de exploitatieperiode voorzien. De voorgestane ontwikkelstrategie met een organische, kleinschaligere ontwikkeling zal effecten hebben op omvang van het bezoekend publiek. Grootschalige parkeervoorzieningen waarvoor bezoekers bereid zijn te betalen lijken minder passend in deze ontwikkelstrategie. De grondopbrengsten uit parkeren zijn derhalve voorzichtigheidshalve niet meer opgenomen in de nieuwe raming van de grondexploitatie.
Als gevolg van bovenstaande ontwikkelingen worden een tekort op de grondexploitatie geraamd van ca. € 10,5 mln. Zoals aangekondigd in de begroting 2019 en de finrap 2018 wordt ter compensatie van dit tekort een voorziening gevormd ten laste van de reserve kapitaallasten Kazernekwartier. De reserve is in de afgelopen jaren opgebouwd gericht op de dekking van investeringen in de openbare ruimte Kazernekwartier. Inzet van deze reserve betekent dat in het kader van de nieuwe ontwikkelstrategie  keuzes gemaakt  dienen te worden in de uitvoering van het project Kazernekwartier. Deze zullen wij aan u voorleggen in het kader van de nieuwe ontwikkelstrategie.
In het eerder geraamde risicoprofiel voor het terrein werd een groot risico toegedicht aan de grondopbrengsten uit parkeren. Het schrappen van deze opbrengsten in de nieuwe raming verlaagt het risicoprofiel van het terrein fors en heeft een navenant effect op de weerstandsratio.

De ontwikkeling van een oeververbinding in de vorm van een kabelbaan achten wij als gevolg van de  beëindiging van de het project “Fort van Venlo” niet meer aan de orde. De hiermee gemoeide gerealiseerde voorbereidingskosten (ca € 0,25 mln.) worden afgeboekt ten laste van de genoemde reserve.

De gewenste verbreding van het programma met wonen draagt niet alleen bij aan de totstandkoming van een stedelijk milieu maar zal tevens het afzetrisico van de gronden en gebouwen op het terrein verkleinen. Daartegenover is ten behoeve van deze functie een wijziging van het planologisch kader noodzakelijk. Vooralsnog is het financieel effect van een verbreding van het programma nog niet ingerekend.

De investeringen in 2018 (ca. 2,4 € mln.) hebben betrekking op kosten van  tijdelijke beheer van bebouwen en terrein, explosieven- en archeologisch onderzoek, restauratie en opbouw fortmuur en de kosten van projectbegeleiding, rente en vergoeding aan de voormalige ontwikkelingspartner.
Hiertegenover stonden inkomsten (ca € 0,5 mln.) met name samenhangende met een rijksbijdrage in de kosten van explosievenonderzoek.