Jaarstukken 2018

Bijlage VIII Grondexploitaties

Revitalisering Veegtes

Revitalisering Veegtes

Verantwoord
in
2018

Totaal
verantwoord
t/m 2018

Laatst
vastgestelde
raming

Vermoedelijk
nog te
besteden
(6 min 3)

Nieuwe
raming

1

2

3

4

5

6

Kosten

Verwerving

6.253.225

6.253.225

0

6.253.225

Tijdelijk beheer

7.482

56.758

94.257

31.662

88.420

Grondwerken

99.854

943.367

1.259.942

316.610

1.259.977

Bouw en woonrijp maken

54.909

4.330.298

4.750.401

422.146

4.752.444

Planstructuur

0

0

0

0

Bijdragen

17.600

17.600

0

17.600

Plankosten

101.132

2.550.438

2.795.554

158.306

2.708.744

Rente

108.344

969.496

1.097.968

113.499

1.082.995

BTW

384

384

0

384

Opbrengsten

Bijdragen gemeente

-4.810.021

-4.810.021

0

-4.810.021

Bijdragen andere overheden

-3.600.690

-3.600.690

0

-3.600.690

Bijdragen overig

0

0

0

0

Grondverkoop woningbouw

0

0

0

0

Grondverkoop bedrijven

-142.798

-3.013.279

-7.328.521

-4.236.456

-7.249.735

Grondverkoop overig

0

0

0

0

Overige opbrengsten

-205.293

-205.293

0

-205.293

TOTAAL GENERAAL

228.923

3.492.283

324.806

-3.194.233

298.050

Resultaat op Eindwaardedatum 31-12-2019

€ 298.050

nadelig

Resultaat op Contante waarde 31-12-2018

€ 292.206

nadelig

VEEGTES

Exploitatiegegevens
Startdatum:    01-01-2006
Einddatum:    31-12-2019

Ruimtegebruik
Bruto plangebied:   ca 80 ha.
Openbare ruimte:     ca 6,5 ha.
Bouwgrond:            ca 7,5 ha.

Uitvoeringsfase plan
De bruto oppervlakte van het uitleggebied bedraagt circa 4 ha., waarvan circa 2,5 ha uitgeefbaar als bouwgrond. In 2018 is een bedrijfskavel verkocht en is er vanuit de markt sprake van een toenemende vraag naar bedrijfskavels.
Het betreft veelal kleinere kavels met uitzondering van een grotere bedrijfskavel aan de Straelseweg, welke eventueel nog kan worden onderverdeeld in meerdere kleinere kavels.

De voormalige school aan de Simon Stevinstraat – Hakkestraat is eind 2018 gesloopt. Deze kavel wordt verder bouwrijp gemaakt en is in 2019 beschikbaar voor uitgifte.

Exploitatieresultaat
Voor het plan Veegtes wordt een nadelig resultaat van de grondexploitatie van ca. € 0,3 mln. voorzien op contante waarde per 31 december 2018. Hiervoor is conform voorschriften een voorziening getroffen.
Ten opzichte van de vorige jaarrekening is het resultaat per saldo nagenoeg gelijk gebleven.