Jaarstukken 2018

Bijlage VIII Grondexploitaties

Overige grexen

Overige grexen faciliterend

Verantwoord
in
2018

Totaal
verantwoord
t/m 2018

Laatst
vastgestelde
raming

Vermoedelijk
nog te
besteden
(6 min 3)

Nieuwe
raming

1

2

3

4

5

6

Kosten

Verwerving

0

0

0

Tijdelijk beheer

0

0

0

Grondwerken

0

0

0

Bouw en woonrijp maken

49.748

535.935

1.820.500

841.795

1.377.730

Planstructuur

0

0

0

Bijdragen

-208.695

-208.695

29.177

237.872

29.177

Plankosten

291.276

1.722.733

1.796.502

-745.231

977.502

Rente

15.583

31.160

40.839

-18.060

13.100

BTW

0

0

0

Opbrengsten

Bijdragen gemeente

-209.000

-208.839

209.000

0

Bijdragen andere overheden

-81.705

-121.705

16.705

-65.000

Bijdragen overig

-574.050

-1.777.236

-2.532.532

84.659

-1.692.577

Grondverkoop woningbouw

-571.213

-533.725

-533.725

Grondverkoop bedrijven

-19.686

10.344

0

-10.344

0

Grondverkoop overig

0

0

0

Overige opbrengsten

0

0

0

TOTAAL GENERAAL

-445.824

23.536

252.729

82.671

106.207

Resultaat op Eindwaardedatum variabel

€ 106.207

nadelig

Resultaat op Contante waarde 31-12-2018

€ 96.597

nadelig

De onderstaande grondexploitaties zijn in de p-staat “overige grexen faciliterend” samengevat:

Overige grexen facilitair

Geplande
einddatum

Bijzonderheden

Bauhaus

2018

Bouw van de bouwmarkt is in 2017 gestart en wordt in 2018 afgerond. Evenals bouw- en woonrijpmaken.

Klein Vink

2025

Overleg over de definitieve bijdrage van de ontwikkelaar heeft geresulteerd in nieuwe afspraken. De onvoorziene onderhandeling heeft tot gevolg dat het budget plankosten wordt overschreden. De verdere uitvoering van het plan geschiedt door ontwikkelaar. De uitgifte van kavels stagneert.

Kockerseweg

2018

Betreft een anterieure overeenkomst. Gefaseerde uitvoering en betaling plan- en maakkosten. Laatste deel van 2e Fase is eind 2017 gestart en wordt in 2018 afgerond.

Kerkhofweg

2018

Met Woonwenz is een anterieure overeenkomt gesloten voor de planontwikkeling. Werk, aanleg openbare ruimte is in uitvoering. Hogere plankosten door planwijzigingen en vertragingen in planontwikkeling. Finale afrekening vindt plaats in de loop van 2018.

Maasveldstraat

2019

T.b.v. de planontwikkeling door Woonwenz is een anterieure overeenkomst gesloten. Hogere plankosten door planwijzigingen en vertragingen in planontwikkeling. Bestemmingsplanprocedure loopt en wordt –onder voorbehoud van bezwaar en beroep- in 2018 vastgesteld.

Raaieinde CVI

2018

Voor de uitvoerbaarheid van het bestemmingsplan Raaieinde CVI van de gemeente Horst en de Maas is voor de noodzakelijke aanpassing van de infrastructuur op het grondgebied van de gemeente Venlo een overeenkomst gesloten tussen Horst aan de Maas en Venlo. Nader onderzoek vindt plaats naar een alternatief plan.

Vilgert 43

2020

In 2014 is een anterieure overeenkomst gesloten met ontwikkelaar gericht op het bouw- en woonrijpmaken van het gebied voor 5 woningen. Het bestemmingsplan is in februari 2016 vastgesteld.

’t Ven Oost

2026

Er is een intentieovereenkomst gesloten met de initiatiefnemer Stichting Het Venster/VOG. Structuurvisie is i.v.m. zienswijzen niet vastgesteld. In overleg met de initiatiefnemer wordt gekeken naar andere ontwikkelingsmogelijkheden.

Windenergie

2020

In februari 2016 hebben Provincie Limburg, gemeenten Venlo en Horst ad Maas en Etriplus een intentieovereenkomst gesloten betreffende de ontwikkeling van Windpark Greenport Venlo. Met de planologische voorbereidingen is gestart. Gepland is om in kwartaal 1 van 2018 de bestemmingsplannen vast te stellen, uiteindelijke realisatie van de molens is voorzien in 2019/2020. In januari 2018 is de anterieure overeenkomst vastgesteld en het krediet verhoogd, middels een collegebesluit.

Martinushof

2020

Er is een voorovereenkomst gesloten tussen Martinushof BV (Jan Linders) en Venlo. De voorbereiding voor de planontwikkeling is inmiddels gestart. De sloopwerkzaamheden m.b.t. Martinushof worden in de loop van 2018 afgerond. T.b.v. de planontwikkeling door Martinushof BV dient een anterieure overeenkomst te worden gesloten. Daaropvolgend kan de bestemmingsplanprocedure starten. Een en ander heeft vertraging opgelopen ivm beleid omtrent detailhandel in Tegelen.

‘t Ven Noord C2C woningen

2023

Voorbereidingskrediet is gevoteerd. Anterieure overeenkomst is in voorbereiding en wordt naar verwachting in het eerste kwartaal 2018 gesloten.

De Vaert fase 2

Fase 2 de Vaert omvat evenals 1 de bouw van 17 grondgebonden woningen. De anterieure overeenkomst is in 2017 gesloten.

Teuniswijk herontwikkeling

2021

Tussen Woonwenz en gemeente is eind 2017 een anterieure overeenkomst gesloten tbv de beoogde planontwikkeling. Tevens bijbehorende grondexploitatieopzet en krediet vastgesteld.

Rummerkampstraat

2019

Tussen Woonwenz en gemeente is eind 2017 een anterieure overeenkomst gesloten tbv de beoogde planontwikkeling. In 2018 worden 12 sociale woningen gerealiseerd en wordt de openbare ruimte aangepast.

De Vaert fase 1

2020

Fase 1 omvat de bouw van 17 grondgebonden woningen.

Overige grexen gemeente

Verantwoord
in
2018

Totaal
verantwoord
t/m 2018

Laatst
vastgestelde
raming

Vermoedelijk
nog te
besteden

Nieuwe
raming

(6 min 3)

1

2

3

4

5

6

Kosten

Verwerving

99.314

6.598.091

8.193.288

2.130.597

8.728.688

Tijdelijk beheer

10.000

0

0

Grondwerken

65.818

176.000

100.182

166.000

Bouw en woonrijp maken

133.292

1.123.197

2.752.500

1.679.803

2.803.000

Planstructuur

0

0

0

Bijdragen

-31.884

726.116

758.000

31.884

758.000

Plankosten

441.117

1.661.594

1.990.586

427.826

2.089.420

Rente

-60.331

-616.413

-582.000

-301.440

-917.853

BTW

0

0

0

Opbrengsten

Bijdragen gemeente

-37.174

-2.000

35.174

-2.000

Bijdragen andere overheden

-3.900.000

-3.900.000

0

-3.900.000

Bijdragen overig

-73.913

-1.786.746

-3.105.380

-1.440.634

-3.227.380

Grondverkoop woningbouw

-7.455

-304.009

-969.994

-723.440

-1.027.449

Grondverkoop bedrijven

-4.457.500

-4.950.000

-347.500

-4.805.000

Grondverkoop overig

-326.692

-334.112

-343.308

-670.000

Overige opbrengsten

-4.934

-68.279

-163.000

68.279

0

TOTAAL GENERAAL

495.206

-1.321.997

-126.112

1.317.423

-4.574

Resultaat op Eindwaardedatum variabel

€ 4.574

voordelig

Resultaat op Contante waarde 31-12-2018

€ 12.026

voordelig

De onderstaande grondexploitaties zijn in de p-staat “overige grexen gemeente” samengevat:

Overige grexen gemeente

Geplande
einddatum

Bijzonderheden

Helmusweg

2018

Het project bevindt zich in de afrondende fase. De vrije sector kavels zijn nog in afwachting van potentiële kopers. Ontwikkelaar dient nog een deel van de openbare ruimte aan te leggen. Financiële risico's liggen bij de ontwikkelaar.

Kloosterstraat Velden

2017

Project is in 2017 administratief afgesloten.

Hoogwatergeul Lomm

2017

Project is in 2017 administratief afgesloten. Budget blijft beschikbaar voor uitvoering van afspraken met Lomm.

Maasdal Velden

2025

De uitvoering geschiedt binnen de vastgestelde financiële kaders.

Van Cranenbroek

2021

Met initiatiefnemer zal begin 2018 de gesloten voorovereenkomst worden verlengd tot 1.1.2020. De bestemmingsplanprocedure zal in de loop van 2018 worden gestart. Tenslotte zal naar verwachting in 2018 een integrale grondexploitatieopzet ter vaststelling worden opgesteld waarin ook de nabij gelegen gemeentelijke bedrijfsgronden aan de Keulse Barrière deel van uitmaken.

A.Flemingstraat

2017

Project is in 2017 administratief afgesloten.

Moskee Hagerhofweg

2018

De bouw wordt in 2018 afgerond en alsdan kan de moskee in gebruik worden genomen. In afstemming hierop zal het woonrijpmaken (openbare ruimte) worden afgerond.

Holland Casino

2019

Grond is inmiddels verkocht aan Holland Casino. Zodra omgevingsvergunning is verleend kan worden gestart met de bouw.

Herinrichting AZC-terrein

2018

In opdracht van de gemeente zorgt St. Limburgs Landschap (SLL) voor de herinrichting van het terrein. Het terrein van het voormalige AZC krijgt de bestemming natuur en zal ook als zodanig worden ingericht. In 2018 zal de herinrichting worden afgerond en zal de grond naar alle waarschijnlijkheid worden uitgegeven aan SLL.

Dautzenbergstraat

2023

Woonwenz heeft op een tweetal woningbouwlocaties aan de Dautzenbergstraat - Stadhouderstraat de gestapelde opstallen gesloopt. Deze locaties worden opnieuw ontwikkeld als woningbouwlocatie. In verband met grondlevering en werkzaamheden in de openbare ruimte is een 2017 een overeenkomst gesloten met Woonwenz.

IJsvogelstraat-Karbindersstraat herontwikkeling

2020

In 2017 zijn anterieure overeenkomsten gesloten met Woonwenz voor de planontwikkeling (realisatie sociale woningbouw) en zijn ook de bijbehorende grondexploitatieopzetten en kredieten vastgesteld. De bestemmingsplanprocedures worden in 2018 gestart.

Arsenaal herontwikkeling locatie

2022

In 2018 worden de aanbestedingsdocumenten gereed gemaakt ter voorbereiding op de aanbesteding voor de uitgifte van de gemeentelijke grond t.b.v. de realisatie van een parkeergarage c.a. Een en ander wordt voorzien in de loop van 2018.