Jaarstukken 2018

Bijlage VIII Grondexploitaties

Masterplan Arcen en Velden

Masterplan Arcen en Velden

Verantwoord
in
2018

Totaal
verantwoord
t/m 2018

Laatst
vastgestelde
raming

Vermoedelijk
nog te
besteden
(6 min 3)

Nieuwe
raming

1

2

3

4

5

6

Kosten

Verwerving

4.165.546

4.165.546

0

4.165.546

Tijdelijk beheer

0

42.247

31.840

31.840

Grondwerken

322.707

425.707

0

322.707

Bouw en woonrijp maken

3.060

1.464.886

2.411.345

444.320

1.909.206

Planstructuur

0

0

0

0

Bijdragen

83.684

83.684

0

83.684

Plankosten

63.643

1.907.633

2.534.579

444.880

2.352.513

Rente

40.497

1.531.468

1.693.621

141.000

1.672.468

BTW

1.320

1.320

0

1.320

Opbrengsten

Bijdragen gemeente

-414.011

-414.012

0

-414.011

Bijdragen andere overheden

0

0

0

0

Bijdragen overig

-76.969

-595.525

-518.556

-595.525

Grondverkoop woningbouw

-7.445.073

-7.445.073

0

-7.445.073

Grondverkoop bedrijven

0

0

0

0

Grondverkoop overig

-214.188

-214.188

0

-214.188

Overige opbrengsten

0

0

0

0

TOTAAL GENERAAL

107.200

1.327.003

2.689.251

543.484

1.870.487

Resultaat op Eindwaardedatum 31-12-2021

€ 1.870.487

nadelig

Resultaat op Contante waarde 31-12-2018

€ 1.762.602

nadelig

MASTERPLAN ARCEN en VELDEN

Exploitatiegegevens
Startdatum: 1-1-2007
Einddatum: 31-12-2021

Ruimtegebruik
Openbare ruimte:    12,4 ha.
Bouwgrond:        8,6 ha.

Uitvoeringsfase plan
De in 2007 opgerichte VOF Masterplan Arcen, Velden, Lomm is in 2014 ontmanteld en de onderliggende projecten bv’s zijn geliquideerd. Met Bouwfonds Ontwikkeling/Nouville Ontwikkelaars, thans BPD Ontwikkeling, is in 2014 een reguliere realisatieovereenkomst gesloten.

De locaties De Vilgert en Rozenhof in Velden en Meulenveld in Lomm zijn in ontwikkeling en voor een deel gerealiseerd en bouwrijp gemaakt. Deze locaties worden ontwikkeld voor eigen rekening en risico van BPD.

In de Vilgert zijn inmiddels 45 woningen gerealiseerd en zijn 21 woningen in aanbouw. In 2018 is het resterende plan bouwrijp gemaakt. In 2019 worden 20 projectmatige woningen en 5 bouwkavels voor particulieren bouwers in verkoop gebracht. Na realisatie van de woningen wordt het gebied gefaseerd woonrijp gemaakt (tot 2022/2023)

De Rozenhof is in het najaar 2018 bouwrijp gemaakt. Er is gestart met de bouw van 8 projectmatige woningen en 2 particuliere bouwkavels. Na het bouwen van de woningen wordt het terrein woonrijp gemaakt door BPD. De verwachting is in het najaar van 2019.

In het Meulenveld zijn inmiddels 15 woningen gebouwd. Er zijn in 2018 drie bouwkavels verkocht voor particuliere bouwers welke naar verwachting in 2019 zullen starten met de bouw van de woningen. In juni 2019 wordt eveneens gestart met de bouw van 6 halfvrijstaande projectmatige woningen.  Eind 2019 / begin 2020 is het streven om te starten met de bouw van nog een 9-tal woningen in het Meulenveld.

Voor de locaties Wijdtveldschool en Zuid-Rand West in Arcen, heeft BPD een ontwikkelrecht van 10 jaar, voor zover de ontwikkeling betrekking heeft op woningbouw.

Per 11 december 2017 heeft BPD afstand gedaan van zijn ontwikkelrecht met betrekking De Kiësstolp ten behoeve van de ontwikkeling van sociale woningbouw.

Exploitatieresultaat
De nieuwe raming van de grondexploitatie, die is opgesteld in het kader van deze jaarrekening, leidt  tot een voordeel van ca € 0,8 mln ten opzichte van de eerder vastgestelde berekening. Als gevolg van de bouw van de  MFA in Arcen en BMV  in Velden zijn een aantal gebouwen leeg komen te staan. De sloop- en inrichtingskosten van die locaties blijken minder kostbaar dan voorzien. Het eerder geraamde tekort van ca. € 2,7 mln. is bijgesteld naar een tekort van ca. € 1,9 mln.
De investeringen in 2018 hebben betrekking op plan- en rentekosten.