Jaarstukken 2018

Bijlage VIII Grondexploitaties

Voorraad Onderhanden Werk Grondbedrijf

Voorraad Onderhanden Werk Grondbedrijf

Fasering Grondexpl.

Hoofdproject

realisatie
t/m 2017

realisatie
2018

realisatie
t/m 2018

Grex (facilitair)

130011 Bauhaus

-41.248

41.248

130014 Klein Vink

90.764

-90.764

130015 Kockerseweg

-3.741

3.741

140013 Kerkhofweg

199.339

-199.339

140014 Maasveldstr./P.Guillaumestr.

63.933

-47.882

16.051

140016 CVI Raaieinde

35.242

6.081

41.323

14007 Vilgert 43

35.237

-26.965

8.272

150036 Ven Oost

33.007

11.426

44.433

160030 Windenergie

153.240

-153.240

160037 Martinushof transitie

-7.337

2.718

-4.619

170028 Ven Noord C2C woningen

9.084

-2.671

6.413

170044 De Vaert fase 2

7.515

6.405

13.920

170045 Teuniswijk herontwikkeling

11.226

-10.684

542

170048 Rummerkampstraat

-56.370

15.343

-41.027

180040 Manrese Gebiedsontwikkleing

-11.312

-11.312

90007 De Vaert fase 1

-60.532

10.071

-50.461

Totaal Grex (facilitair)

469.360

-445.824

23.536

Grex (gemeente)

10001 Helmusweg

-27.172

11.855

-15.317

130016 Maasdal Velden

-1.667.455

-51.120

-1.718.575

140011 Van Cranenbroek

97.035

75.161

172.196

140015 Moskee Hagerhofweg

-152.275

152.275

150035 Holland Casino

-171.883

58.485

-113.398

160033 Herinrichting AZC-terrein

31.752

-31.752

170042 Dautzenbergstraat

-31.654

16.414

-15.240

170046 Ijsvogel-Karbinderstr. herontw.

19.245

-7.152

12.093

170047 Arsenaal herontwikkel locatie

85.203

166.425

251.628

180041 Meelderbroek

3.576

3.576

180043 Kloosterstraat Velden

101.039

101.039

180044 Eindhovenseweg 11-22

Majeure projecten

100002 Q4

15.377.463

-447.480

14.929.983

100004 Masterplan Arcen en Velden

1.219.804

107.200

1.327.004

40001 FHK grex fase 1

17.390.549

1.944.283

19.334.832

40003 Revitalisering Veegtes

3.263.360

228.923

3.492.283

90005 Venlo Centrum Zuid

13.866.426

731.899

14.598.325

90006 Centrumplan Blerick

5.639.449

687.899

6.327.348

90009 TPW restexploitatie

-106.568

372.143

265.575

Grex gemeente incl. majeure projecten

54.833.279

4.120.073

58.953.352

MVA bedrijfsgebouwen

150041 Overtollig vastgoed lopend jaar

30001 Commissaris

6.622.157

6.622.157

Totaal MVA bedrijfsgebouwen

6.622.157

6.622.157

MVA voorraden

130012 Gronden

2.144.660

-171.863

1.972.797

40002 Middengebied

40004 Scholen Grondbedrijf

689.362

689.362

70001 Molenbossen

315.350

315.350

90011 Voorbereidend Werk

990002 Restpercelen

Totaal MVA Voorrraden

3.149.372

-171.863

2.977.509

Voorziening restwerken

80001 Restwerken

-3.338.907

1.390.179

-1.948.728

Totaal Voorziening restwerken

-3.338.907

1.390.179

-1.948.728

Eindtotaal

61.735.262

4.892.565

66.627.827

ga terug