Jaarstukken 2018

Baten en lasten in de jaarrekening per programma

Bestuur & Publieke dienstverlening

Programma 01

bedragen x € 1.000

Begroting voor
wijziging 2018

Begroting na
wijziging 2018

Rekening
2018

%

Verschil

Baten

6.164

6.228

6.503

104%

275

Lasten

10.209

10.411

11.076

106%

-665

Onttrekkingen aan reserves (baten)

Toevoegingen aan reserves (lasten)

211

-211

Totaal resultaat programma 01

-4.044

-4.183

-4.784

114%

-601

College van B&W en Gemeenteraad

De pensioenregeling voor de politieke ambtsdragers is geregeld in de Algemene Pensioenwet Politieke Ambtsdragers (APPA). Gemeenten en provincies zijn op grond van artikel 44 van het Besluit begroting en verantwoording provincies en gemeenten (Bbv) verplicht een APPA-voorziening op te nemen. De benodigde hoogte van de voorziening ter dekking van toekomstige pensioenkosten voor wethouders wordt jaarlijks op basis van een externe actuariële berekening bepaald. Van invloed op de hoogte van de voorziening zijn onder andere de rekenrente en wijzigingen in de pensioenwetgeving. Dit betekent dat de dotatie aan de voorziening jaarlijks (fors) kan wijzigen. Op basis van de recente berekening dient de voorziening  pensioenkosten wethouders  per 31/12/2018 middels een dotatie naar boven bijgesteld te worden met een bedrag van € 577.000.
Dit was ten tijde van de Finrap door het ontbreken van inzicht in bijbehorende actuariële berekeningen ultimo 2018 nog niet bekend.  
Voornaamste oorzaken hiervan zijn:

  • Personele wijzigingen in het wethoudersbestand (o.a. instroom nieuwe wethouders);
  • Wijziging pensioengrondslagen berekening met betrekking tot ontwikkelingen AOW leeftijd;
  • Effecten rekenrente.

Levenszaken

Het volume van verschillende producten van Levenszaken zijn niet met grote precisie te voorspellen. Daardoor ontstaan afwijkingen van de ramingen. Het gaat hierbij voornamelijk om:

  • Reisdocumenten:lagere baten (€ 166.000) door een afname van het aantal aangevraagde reisdocumenten door Nederlanders in het buitenland. Door lagere lasten / afdracht rijksleges (€ 91.000) bedroeg het nadeel per saldo € 75.000.
  • Rijbewijzen: een hogere aantal verstrekte rijbewijzen leverde € 186.000 op aan hogere baten. De hogere lasten / afdracht rijksleges bedroegen € 41.000.
  • Persoonsdocumenten: lagere inkomsten uit persoonsdocumenten (€ 65.000) worden veroorzaakt door een terugloop van het aantal verstrekte uittreksels. De vraag naar uittreksels neemt af vanwege digitale e-Herkenning.
  • Register niet-ingezetenen (RNI): hogere baten (€ 342.000) uit werkzaamheden voor RNI, omdat meer werknemers uit het buitenland worden ingezet in de regio en Venlo een aantrekkelijke RNI-gemeente is.
  • Verkiezingen: het raadgevend referendum zorgde voor extra lasten van € 53.000. De gedeeltelijke compensatie hiervoor uit het Gemeentefonds (€ 35.000) is niet onder dit product geschikt.

Gemeentearchief

Onderuitputting heeft plaatsgevonden op de budgetten WAA, klantcontactcenter en studiekosten. Hierdoor is € 123.000 minder aan lasten gerealiseerd dan begroot. De overige verschillen tussen begroting en realisatie zijn hoofdzakelijk het gevolg van PKB-verschuivingen op productniveau.

Werken voor Derden

  • De gerealiseerde opbrengsten van de samenwerking met de gemeente Venray in het Werkplein waren € 130.000 lager dan begroot omdat de workshops voor Venray zijn gestopt. De lasten waren € 247.000 lager.
  • Voor werken openbare ruimte zijn in 2018 minder inkomsten gegenereerd dan begroot. Er is sprake van een dalende tendens van inkomsten. De aard van de werkzaamheden brengt met zich mee dat het merendeel van gerealiseerde kosten aan derden gefactureerd kan worden. In het belang van de samenwerking worden prijsafspraken gemaakt waardoor een gedeelte van de (overhead)kosten toch voor rekening van de gemeente komt. In andere gevallen kan door werk met werk te combineren, ook weer een besparing in kosten worden gerealiseerd. Per saldo is niettemin te zien dat uitgaven structureel hoger zijn dan de inkomsten.

bedragen x € 1.000

Naam reserve

Begroting 2018 na wijz.

Rekening 2018

Verschil

Onttrekking

Toevoeging

Resultaat

Onttrekking

Toevoeging

Resultaat

Onttrekking

Toevoeging

Resultaat

Res.Reg.Samenwerkingsverbanden

211

-211

-211

-211

Programma 01

211

-211

-211

-211

Voor een nadere toelichting verwijzen wij u naar het (digitale) bijlagenboek Reserves en Voorzieningen.

ga terug