Jaarstukken 2018

Baten en lasten in de jaarrekening per programma

Onderwijs en Jeugd

Programma 05

bedragen x € 1.000

Begroting voor
wijziging 2018

Begroting na
wijziging 2018

Rekening
2018

%

Verschil

Baten

4.732

5.008

4.994

100%

-14

Lasten

16.061

15.736

15.607

99%

129

Onttrekkingen aan reserves (baten)

96

96

96

100%

Toevoegingen aan reserves (lasten)

Totaal resultaat programma 05

-11.232

-10.632

-10.516

99%

115

  • Nadeel  van € 169.000 op de lasten

Dit nadeel is opgebouwd uit drie onderdelen:
1) Overschrijding calamiteiten a 52K:  toegenomen schade vanwege vandalisme aan schoolgebouwen en veiligheidsvoorzieningen die getroffen dienden te worden aan het in slechte staat verkerende schoolgebouw van de Velddijk aan de Bergstraat.
2) Niet begrote energielasten leegstaande schoolgebouwen: In de basis valt overtollig vastgoed onder de verantwoordelijkheid van het Grondbedrijf. Onderwijshuisvesting is hierop een uitzondering; de exploitatielasten (m.u.v. OZB en verzekering) werden betaald door de
schoolbesturen (welke hiervoor een Rijksvergoeding ontvingen). Toepassing van de beleidsregel overtollig vastgoed overtollig vastgoed leidt ertoe dat het beleidsproduct onderwijshuisvesting met energielasten wordt geconfronteerd, welke niet zijn begroot en dus direct leiden tot een overschrijding. De overschrijding nu betreft locaties IJsvogelstraat/Lepelaarstraat, Hulsterweg 1, Galgenvenstraat, Simon Stevinstraat
3) Nabetaling verzekering schoolgebouwen: De incidentele overschrijding op deze post wordt veroorzaakt door een nabetaling van verzekeringspremies van de onderwijslocatie Boulevard Hazenkamp over voorgaande dienstjaren

  • Voordeel van € 52.000 op de baten

Er wordt minder onttrokken uit de balanspost Peuteropvang/OAB
dan vooraf begroot doordat er minder kosten zijn gemaakt.

  • Voordeel van € 262.000 op de lasten

In verband met een verhoogde instroom van zogenaamde na-reizigers (statushouders) alsmede door een toename van kinderen van arbeidsmigranten is het aantal schakelklassen (in deze klassen krijgen kinderen een intensief taalprogramma aangeboden) in 2018 met 2 uitgebreid.
Aanvankelijk was het de bedoeling de kosten van deze extra schakelklassen te dekken uit de reserve “Nieuwe Venlonaren”.
In de loop van 2018 werd echter duidelijk dat de rijks-doeluitkering voor het te voeren lokale onderwijsachterstandenbeleid toereikend is ter dekking van deze extra kosten.
M.a.w. de kosten van de twee extra schakelklassen konden binnen het geoormerkte rijksbudget worden opgevangen.
Daarnaast zijn er minder middelen OAB uitgegeven dan vooraf begroot. Dit zijn geoormerkte middelen die terugvloeien naar het rijk. Daarnaast zijn de niet-geoormerkte middelen decentralisatie- uitkering voorschoolse voorziening peuters niet ingezet. Alle activiteiten konden worden bekostigd uit het OAB-budget.    

  • Voordeel van € 127.000 op de lasten

Het college heeft op 21-08-2018 besloten om de gereserveerde middelen in de begroting voor de aanpak laaggeletterdheid niet volledig in te zetten. Er zijn alleen middelen ingezet voor vervanging van de functie van RMC coördinator. De resterende financiële middelen (€ 121.000) zijn in 2018 ingezet voor het tekort (komen tot financieel evenwicht) in het sociaal domein. Voor de periode 2019-2021 komt er een (geactualiseerd) integraal uitvoeringsplan laaggeletterdheid

  • Voordeel van € 50.000 op de baten

Rijksbijdrage RMC functie is hoger dan voorlopig was vastgesteld.

  • Nadeel van € 80.000 op de lasten

Uitgaven lopen 1-op-1 met rijksbijdrage voor de RMC functie, en die is hoger dan voorlopig was vastgesteld. Het overige verschil betreft teveel aan de gemeente Roermond verstrekt voorschot, dat via reverse gecorrigeerd wordt.

bedragen x € 1.000

Naam reserve

Begroting 2018 na wijz.

Rekening 2018

Verschil

Onttrekking

Toevoeging

Resultaat

Onttrekking

Toevoeging

Resultaat

Onttrekking

Toevoeging

Resultaat

Reserve Nieuwe Venlonaren

96

96

96

96

Programma 05

96

96

96

96

ga terug