Jaarstukken 2018

Baten en lasten in de jaarrekening per programma

Verkeer en Bereikbaarheid

Programma 09

bedragen x € 1.000

Begroting voor
wijziging 2018

Begroting na
wijziging 2018

Rekening
2018

%

Verschil

Baten

6.937

37.490

37.224

99%

-265

Lasten

6.435

28.084

28.038

100%

45

Onttrekkingen aan reserves (baten)

200

327

229

70%

-98

Toevoegingen aan reserves (lasten)

9.237

9.311

101%

-74

Totaal resultaat programma 09

702

496

104

21%

-392

Toelichting afwijkingen saldo baten en lasten

De verschillen tussen de begroting (na de begrotingswijziging)  en de jaarrekening zijn zeer beperkt. Zowel de baten als lasten kwamen  1% hoger uit dan begroot.

bedragen x € 1.000

Naam reserve

Begroting 2018 na wijz.

Rekening 2018

Verschil

Onttrekking

Toevoeging

Resultaat

Onttrekking

Toevoeging

Resultaat

Onttrekking

Toevoeging

Resultaat

Algemene Reserve

9.237

-9.237

9.237

-9.237

Egal.res.Fonds.havengelden

74

-74

-74

-74

Reserve Parkeerfonds

327

327

229

229

-98

-98

Programma 09

327

9.237

-8.910

229

9.311

-9.082

-98

-74

-172

Voor een nadere toelichting verwijzen wij u naar het (digitale) bijlagenboek Reserves en Voorzieningen.

ga terug