Jaarstukken 2018

Baten en lasten in de jaarrekening per programma

Participatie & werkgelegenheid

Programma 03

bedragen x € 1.000

Begroting voor
wijziging 2018

Begroting na
wijziging 2018

Rekening
2018

%

Verschil

Baten

47.620

50.859

49.872

98%

-986

Lasten

80.209

85.543

79.021

92%

6.522

Onttrekkingen aan reserves (baten)

545

1.191

555

47%

-636

Toevoegingen aan reserves (lasten)

135

240

178%

-105

Totaal resultaat programma 03

-32.044

-33.629

-28.834

86%

4.794

  • Inkomensondersteuning € 3,1 miljoen voordelig

We zien binnen de arbeidsmarktregio Noord-Limburg vanwege de aantrekkende economie kansen op werk ontstaan. We zien een groei in vacatures en bedrijven die zich vestigen in de regio. Vanwege de toenemende krapte staan werkgevers meer dan ooit open voor werkzoekenden met een afstand tot de arbeidsmarkt. De bedrijven weten de weg naar het WerkgeversServicePunt goed te vinden. Het Aanvalsplan 'Venlo Werkt' speelt hier op in met de recruitmentaanpak. Met deze aanpak beogen we dat nog meer werkzoekenden een kans krijgen op de arbeidsmarkt en dat het bijstandsvolume gaat dalen.  Hierdoor hebben we net als in 2017 het bijstandsvolume kunnen laten dalen en de uitkeringslast kunnen verminderen. Daarnaast viel in het najaar 2018 het definitieve BUIG budget 1,4 miljoen hoger uit. Het resultaat is een overschot op het product inkomensondersteuning van 3,5 miljoen.
Daarnaast is dit jaar de voorziening dubieuze debiteuren sociaal domein geactualiseerd en doorgerekend op basis van werkelijke ontvangsten en saldi van de afgelopen 3 jaar. Dit heeft geresulteerd in een verhoging van de voorziening, omdat de verwachting is dat deze niet toereikend zou zijn in relatie tot de samenstelling van het huidige vorderingen bestand. Dit leidt tot een nadeel van 0,4 miljoen.

  • Re-integratie, € 1,5 miljoen voordelig

De reden dat we in het re-integratiebudget overhouden is dat we voor de diverse projecten gebruik kunnen maken van derde geldstromen. Zo is de subsidie van de provincie voor het scholingsfonds toegekend. Vanwege de economische situatie zijn werkgevers bereid om meer concessies te doen en te investeren in nieuwe medewerkers die uit de Participatiewet komen.

bedragen x € 1.000

Naam reserve

Begroting 2018 na wijz.

Rekening 2018

Verschil

Onttrekking

Toevoeging

Resultaat

Onttrekking

Toevoeging

Resultaat

Onttrekking

Toevoeging

Resultaat

Res. Arbeidsmarktbel.regio

189

135

54

55

198

-143

-134

-63

-197

Res.Regionaal werkbedrijf

438

438

82

42

40

-356

-42

-398

Reserve Nieuwe Venlonaren

564

564

417

417

-147

-147

Programma 03

1.191

135

1.056

555

240

315

-636

-105

-741

Voor een nadere toelichting verwijzen wij u naar het (digitale) bijlagenboek Reserves en Voorzieningen.

ga terug