Jaarstukken 2018

Baten en lasten in de jaarrekening per programma

Zorg en Welzijn

Programma 04

bedragen x € 1.000

Begroting voor
wijziging 2018

Begroting na
wijziging 2018

Rekening
2018

%

Verschil

Baten

6.521

8.234

8.780

107%

546

Lasten

130.663

137.501

135.300

98%

2.201

Onttrekkingen aan reserves (baten)

70

150

129

86%

-21

Toevoegingen aan reserves (lasten)

Totaal resultaat programma 04

-124.072

-129.117

-126.390

98%

2.726

De afwijkingen worden toegelicht in de paragraaf sociaal domein.

bedragen x € 1.000

Naam reserve

Begroting 2018 na wijz.

Rekening 2018

Verschil

Onttrekking

Toevoeging

Resultaat

Onttrekking

Toevoeging

Resultaat

Onttrekking

Toevoeging

Resultaat

Res. Maatsch. opv. en versl.

113

113

92

92

-21

-21

Reserve Nieuwe Venlonaren

38

38

38

38

Programma 04

150

150

129

129

-21

-21

Voor een nadere toelichting verwijzen wij u naar het (digitale) bijlagenboek Reserves en Voorzieningen.

ga terug