Jaarstukken 2018

Baten en lasten in de jaarrekening per programma

Sport- en Cultuurbevordering

Programma 07

bedragen x € 1.000

Begroting voor
wijziging 2018

Begroting na
wijziging 2018

Rekening
2018

%

Verschil

Baten

3.831

3.170

3.168

100%

-2

Lasten

9.343

8.643

9.948

115%

-1.306

Onttrekkingen aan reserves (baten)

Toevoegingen aan reserves (lasten)

Totaal resultaat programma 07

-5.512

-5.472

-6.780

124%

-1.308

  • Minder uitgaven sport en bewegen: € 61.000

Er zijn minder lasten ter hoogte van € 61.000 op sport en bewegen als gevolg van bewuste keuzes in de uitgaven. In 2018 heeft team Sportontwikkeling incidenteel €61.000,- overgehouden zoals ook is ingeschat ten tijde van de Finrap.

  • Minder inkomsten binnensportaccommodaties: € 106.000

Ten opzichte van de begroting 2018 blijft de verhuur van binnensportaccommodaties achter. De trend van de realisatie is in 2018 gelijk aan die van 2017.  

  • Meer uitgaven binnensportaccommodaties: € 1,2 miljoen

Door de stand van zaken rondom het zwembad lopen uitgaven op klein onderhoud bij het zwembad structureel uit de pas (circa €75.000,-). Door de handrem te hanteren op overige uitgaven komt het tekort op €52.000,- uit in 2018.
In de Raadsvergadering van november 2018 is besloten om het zwembad per 1-1-2020 te sluiten. Waarderingsgrondslag voor vastgoed is de verkrijgings- of vervaardigingsprijs. Als de marktwaarde van vastgoed lager is dan de boekwaarde, dan is afwaardering aan de orde wanneer tevens sprake is van het ontbreken van de intentie tot duurzame exploitatie. Met het besluit van de raad in november 2018 is de intentie tot duurzame exploitatie van het zwembad komen te vervallen. De boekwaarde per 31-12-2018 van het binnenbad (exclusief grond) bedraagt € 1,15 miljoen. Bij volledige buitengebruikstelling dient het zwembad (exclusief grond) te worden afgewaardeerd tot nul. Vanwege het voorzienbare karakter van deze afwaardering wordt de raad voorgesteld om in de jaarrekening 2018 een voorziening te treffen van € 1,15 miljoen. De waardering van de grond van het binnenbad blijft gehandhaafd.

  • Meer inkomsten buitensportaccommodaties: € 81.000

In 2018 is circa €140.000,- aan facturen ten behoeve van Zaarderheiken opgenomen, die bij de Finrap niet waren voorzien. Hiervan is €105.000,- incidenteel. Zonder deze facturen is er een structureel tekort van €45.000,-.

  • Minder uitgaven buitensportaccommodaties: € 83.000

Een aantal werkzaamheden zijn vanwege de droogte in de zomer van 2018 en de natheid in het najaar van 2018 niet uitgevoerd.

bedragen x € 1.000

Naam reserve

Begroting 2018 na wijz.

Rekening 2018

Verschil

Onttrekking

Toevoeging

Resultaat

Onttrekking

Toevoeging

Resultaat

Onttrekking

Toevoeging

Resultaat

Programma

ga terug