Jaarstukken 2018

Baten en lasten in de jaarrekening per programma

Openbare orde en Veiligheid

Programma 02

bedragen x € 1.000

Begroting voor
wijziging 2018

Begroting na
wijziging 2018

Rekening
2018

%

Verschil

Baten

27

78

108

137%

29

Lasten

9.015

9.430

9.348

99%

81

Onttrekkingen aan reserves (baten)

Toevoegingen aan reserves (lasten)

Totaal resultaat programma 02

-8.988

-9.351

-9.240

99%

111

bedragen x € 1.000

Naam reserve

Begroting 2018 na wijz.

Rekening 2018

Verschil

Onttrekking

Toevoeging

Resultaat

Onttrekking

Toevoeging

Resultaat

Onttrekking

Toevoeging

Resultaat

Programma

ga terug