Jaarstukken 2018

Baten en lasten in de jaarrekening per programma

Ontwikkeling Centrumstad

Programma 08

bedragen x € 1.000

Begroting voor
wijziging 2018

Begroting na
wijziging 2018

Rekening
2018

%

Verschil

Baten

10.881

8.277

7.824

95%

-453

Lasten

20.444

28.608

28.071

98%

536

Onttrekkingen aan reserves (baten)

10.831

10.696

99%

-136

Toevoegingen aan reserves (lasten)

2.142

2.142

2.142

100%

Totaal resultaat programma 08

-11.705

-11.641

-11.694

100%

-53

  • Grondexploitaties

Er zijn budgettair neutrale afwijkingen (inclusief verrekening met reserves) met betrekking tot de grondexploitaties. De grondexploitaties zijn separaat toegelicht in bijlage VIII.

bedragen x € 1.000

Naam reserve

Begroting 2018 na wijz.

Rekening 2018

Verschil

Onttrekking

Toevoeging

Resultaat

Onttrekking

Toevoeging

Resultaat

Onttrekking

Toevoeging

Resultaat

Res.Kap.lst.Kazernekwartier

10.831

2.142

8.690

10.696

2.142

8.554

-136

-136

Programma 08

10.831

2.142

8.690

10.696

2.142

8.554

-136

-136

Voor een nadere toelichting verwijzen wij u naar het (digitale) bijlagenboek Reserves en Voorzieningen.

ga terug