Jaarstukken 2018

Baten en lasten in de jaarrekening per programma

Beheer openbare ruimte

Programma 11

bedragen x € 1.000

Begroting voor
wijziging 2018

Begroting na
wijziging 2018

Rekening
2018

%

Verschil

Baten

21.547

22.198

21.404

96%

-794

Lasten

39.469

39.845

37.812

95%

2.034

Onttrekkingen aan reserves (baten)

1.323

1.654

1.013

61%

-641

Toevoegingen aan reserves (lasten)

Totaal resultaat programma 11

-16.599

-15.994

-15.395

96%

599

  • Op het beheer van de openbare ruimte zijn € 0,2 miljoen meer baten en € 0,8 miljoen minder lasten gerealiseerd

Dit wordt veroorzaakt door verschillende componenten. Denk hierbij aan onder andere een toename van de legesontvangsten, extra baten door éénmalige teruggave energiebelasting en de vertraging in uitvoering van het omgekeerd afvalinzameling.

  • Service openbare ruimte € 0,15 miljoen nadelig

Er zijn € 125.000 minder inkomsten (nieuwe begravingen en verlengingen van grafrechten). Er is € 25.000 meer uitgegeven aan onderhoud begraafplaatsen.

  • Beheer en onderhoud gemeentelijk vastgoed €0,267 miljoen minder baten €0.2 miljoen minder lasten.
    De afwijking heeft betrekking op structureel lagere huuropbrengsten waarmee in de begroting 2019 reeds rekening is gehouden.

bedragen x € 1.000

Naam reserve

Begroting 2018 na wijz.

Rekening 2018

Verschil

Onttrekking

Toevoeging

Resultaat

Onttrekking

Toevoeging

Resultaat

Onttrekking

Toevoeging

Resultaat

Egal.res. Afvalstoffenheffing

1.304

1.304

890

890

-414

-414

Egal.res. Openbare Verlichting

350

350

123

123

-227

-227

Programma 11

1.654

1.654

1.013

1.013

-641

-641

Voor een nadere toelichting verwijzen wij u naar het (digitale) bijlagenboek Reserves en Voorzieningen.

ga terug