Jaarstukken 2018

Baten en lasten in de jaarrekening per programma

Algemene middelen

Programma 12

bedragen x € 1.000

Begroting voor
wijziging 2018

Begroting na
wijziging 2018

Rekening
2018

%

Verschil

Baten

260.090

289.413

295.131

102%

5.718

Lasten

42.383

45.177

47.783

106%

-2.606

Onttrekkingen aan reserves (baten)

46.910

49.978

40.927

82%

-9.051

Toevoegingen aan reserves (lasten)

40.422

62.066

63.716

103%

-1.650

Totaal resultaat programma 12

224.194

232.149

224.559

97%

-7.590

Overzicht algemene dekkingsmiddelen

bedragen x € 1.000

Begroting na
wijziging 2018

Rekening
2018

%

Verschil

Baten

Financiering

4.315

4.828

112%

513

Integr.uitkering.soc.domein

101.565

101.449

100%

-116

Lokale heffingen

37.102

38.173

103%

1.071

Overheadkosten

409

4.339

1062%

3.930

Overige alg dekkingsmiddelen

49.978

41.071

82%

-8.907

Uitkeringen gemeentefonds

146.023

146.198

100%

175

Lasten

Financiering

4.772

4.308

90%

464

Lokale heffingen

1.187

1.179

99%

8

Overheadkosten

37.074

41.321

111%

-4.246

Overige alg dekkingsmiddelen

63.712

64.692

102%

-980

Post onvoorzien

498

0%

498

Vennootschapsbelasting

Saldo algemene dekkingsmiddelen

232.149

224.559

97%

-7.590

Financiering
Baten € 0,5 miljoen voordelig
Het voornamelijk incidenteel voordelig resultaat wordt voornamelijk veroorzaakt door:

 • € 0,2 miljoen voordelig door hogere dividendopbrengsten en uitkering inconveniëntenregeling (o.a. Enexis en BNG). BV Campus Vastgoed heeft geen dividend uitgekeerd. Hiervan is bij de FinRap een voordeel gemeld van € 110.000.
 • € 0,2 miljoen voordelig betreft met name minder doorbelaste kosten vanuit de veiligheidsregio voor het functioneel leeftijdsontslag (FLO) van het voormalig brandweerkorps van Venlo.  
 • € 0,1 voordelig is het saldo van kleine voor- en nadelen.

Lasten € 0,5 miljoen incidenteel voordelig
Het voornamelijk incidenteel resultaat wordt voornamelijk veroorzaakt door:

 • Actualisatie van de kapitaallasten (o.a. vertraging van investeringenuitgaven) en bijstelling van de rentepercentages levert een voordeel op van ruim € 1 miljoen. Zowel bij de VoRap als FinRap bent u hierover geïnformeerd.
 • De bezuinigingstaakstellingen op subsidiebeheer van € 211.000, op deregulering van € 147.000 en op overhead van € 83.000 zijn niet gerealiseerd. Per saldo 441.000 nadelig. Zowel bij de VoRap als FinRap ben u hierover geïnformeerd. Overeenkomstig het coalitieakkoord zijn de structureel niet te realiseren bezuinigingstaakstelling in de begroting 2019 - 2022 afgeboekt.

Integratie uitkering Sociaal Domein

 • € 0,1 miljoen incidenteel nadelig: in 2018 ontvangt een nederlandse gemeente € 4,24 miljoen extra voor Beschermd Wonen. Dit bedrag wordt bekostigd door een herverdeling over de andere gemeenten, voor Venlo gaat het om ruim € 0,1 miljoen. De herverdeling voor 2019 en 2020 wordt bekendgemaakt in de meicirculaire van 2019.

Lokale Heffingen
Baten  € 1,1 miljoen voordelig

 • Onroerend Zaak Belasting (OZB) € 0,9 miljoen incidenteel voordelig: De prognose OZB inkomsten is door de BsGW naar boven bijgesteld over 2017 en 2018. Het voordeel is voornamelijk het gevolg van accres (toename woning/bedrijven). Het structurele effect van € 0,7 miljoen is reeds verwerkt in de programmabegroting 2019 - 2022. Bij de FinRap is een voordeel gemeld van € 0,2 miljoen.
 • Toeristenbelasting € 0,2 miljoen voordelig: De prognose toeristenbelasting bedraagt € 0,2 miljoen voordelig en is gebaseerd op de realisatie van 2017 zoals vermeld bij de FinRap. Het definitieve resultaat over 2018 is in het tweede kwartaal van 2019 bekend.Van het voordeel is een meeropbrengst van € 0,1 miljoen als structureel aan te merken. Het seizoenseffect/weersomstandigheden blijft altijd een, niet te onderschatten, onzekere factor.

Overheadkosten
Baten € 3,9 miljoen incidenteel voordelig en lasten € 4,2 miljoen incidenteel nadelig
In 2018 was er voor een gedeelte van het jaar nog geen sprake van een aparte entiteit voor wat betreft de samenwerking ICT - NML. De kosten en baten zijn verantwoord maar niet begroot in de jaarrekening van de gemeente Venlo, het gaat hierbij om afgerond € 3,7 miljoen zowel lasten als baten. ICT NML is inmiddels overgegaan naar een eigen entiteit (Gemeenschappelijke Regeling).  

Het verschil in de overheadkosten van per saldo € 0, 3 miljoen nadelig wordt op hoofdlijn verklaard door het saldo als gevolg van hogere personele lasten en het minder kunnen toerekenen van overheadkosten aan projecten dan verwacht. Dit nadeel is onderdeel van de totaalanalyse op de personele lasten zoals opgenomen in de paragraaf bedrijfsvoering.  

Overige algemene dekkingsmiddelen
Baten € 8,9 incidenteel nadelig en lasten € 1,0 miljoen incidenteel nadelig. Per saldo € 9,9 miljoen incidenteel nadelig

 • Bij de behandeling van de FinRap is besloten tot het instellen van de reserve generatiepact. Overeenkomstig het vermelde bij de FinRap bedraagt de storting in deze reserve afgerond € 0,4 miljoen welke niet begroot is. Dit leidt op dit product tot een nadeel van € 0,4 miljoen.
 • De vastgestelde begroting sluit met een geprognosticeerd tekort van € 10,2 miljoen. In de begroting is dit tekort gedekt door een onttrekking uit de algemene reserve. Het begrotingstekort is niet concreet gerealiseerd maar maakt onderdeel uit van de resultaatbestemming. Omdat de feitelijke bestemming nog door uw raad moet plaatsvinden leidt op dit product tot een nadeel van € 10,2 miljoen.
 • Naar aanleiding van de VoRap zijn er bijsturingsmaatregelen geformuleerd. De budgetten zijn concreet naar beneden bijgesteld en levert binnen dit programma een voordeel op van € 1,2 miljoen.
 • Per saldo een nadeel van € 0,5 miljoen wat voornamelijk veroorzaakt wordt door een herprioritering en inzet van personeel, inhuur en bedrijfsvoeringsuitgaven.  Dit bedrag maakt onderdeel uit van de totaalanalyse op de Personeelskosten zoals weergegeven in de paragraaf bedrijfsvoering.  

Uitkeringen gemeentefonds
Baten € 0,2 miljoen  incidenteel voordelig
De uitkeringen uit het gemeentefonds zijn doorgerekend op basis van de mei-, september- en decembercirculaire van het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties. Het incidentele voordeel is het saldo van landelijke volume ontwikkelingen, extra middelen als gevolg van intensivering door het Rijk en het niet doorgaan van het project Meer Maas, Meer Venlo. Bij de FinRap bent u geïnformeerd over dit verwachte voordeel.  

Onvoorzien
Lasten € 0,5 miljoen incidenteel voordelig
De post onvoorzien bedraagt jaarlijks ruim € 0,5 miljoen. Per saldo is er voor € 41.000 aanspraak gemaakt op de post onvoorzien waardoor er een voordeel optreedt van afgerond € 0,5 miljoen. Dit incidenteel voordeel is reeds gemeld bij de FinRap.

Onderstaand de specificatie van de aanwending van de post onvoorzien:

Raadsvergadering

Besluit

Omschrijving

Programma

Bedrag

19-12-2018

RB 2018-067

Schadeafhandeling woningen Bergstraat

2

€ 41.000

(538 Finrap 2018)

Totaal

€ 41.000

bedragen x € 1.000

Naam reserve

Begroting 2018 na wijz.

Rekening 2018

Verschil

Onttrekking

Toevoeging

Resultaat

Onttrekking

Toevoeging

Resultaat

Onttrekking

Toevoeging

Resultaat

Algemene Grondreserve

299

299

299

299

Algemene Reserve

13.666

57.342

-43.676

4.615

58.611

-53.996

-9.051

1.269

-7.782

Res. Afschrijving activa

24.334

24.334

24.334

24.334

Res. Bodemkwaliteit

425

425

425

425

Res. Cum.afschrijving activa

4.724

-4.724

4.724

-4.724

Res. Herbezettingsmid.Gen.pact

381

-381

381

381

Res. Kapitaallasten Stadskant.

10.843

10.843

10.843

10.843

Res. Reorganisatiekosten

310

310

310

310

Res.Individueel loopbaanbudget

100

100

100

100

Programma 12

49.978

62.066

-12.088

40.927

-22.789

-22.789

-9.051

1.650

-7.401

Voor een nadere toelichting verwijzen wij u naar het (digitale) bijlagenboek Reserves en Voorzieningen.

ga terug