Jaarstukken 2018

Baten en lasten in de jaarrekening per programma

Wonen en Leefomgeving

Programma 10

bedragen x € 1.000

Begroting voor
wijziging 2018

Begroting na
wijziging 2018

Rekening
2018

%

Verschil

Baten

15.717

17.015

9.787

58%

-7.227

Lasten

22.353

25.652

14.586

57%

11.066

Onttrekkingen aan reserves (baten)

2.377

2.713

1.487

55%

-1.227

Toevoegingen aan reserves (lasten)

2.076

2.350

2.271

97%

78

Totaal resultaat programma 10

-6.334

-8.274

-5.583

67%

2.690

Extra legesopbrengsten
Vanaf 1 juli was er een significatie toename was van het aantal ingediende en verleende bouwvergunningen in de categorie bouwkosten tussen € 100.000,- en € 1.000.000,- onder meer door de woningbouw op Stalberg en enkele wijken in Arcen en Velden. Dit leverde € 1 miljoen extra inkomsten op uit de leges omgevingsvergunningen.

Pilot omgevingsplan en Implementatie Omgevingswet
De implementatie van de omgevingswet en de pilot omgevingsplan hebben nog niet tot omvangrijke financiële verplichtingen gezorgd, aangezien het projectteam  pas rond de zomer op sterkte was en er tot nu toe beperkt extern (betaalde) opdrachten zijn weggezet. Daarom is in overleg het budget voor een deel doorgeschoven naar 2019 (€ 4 ton).
Voor 2019 zijn wij voornemens om de pilot Omgevingsplan verder uit te rollen over het grondgebied van Venlo en dit te gaan aanbesteden. Dan is het zeer waarschijnlijk dat wel het volledige budget zal worden aangesproken. Afwijking is bij de FinRap reeds vermeld.

Bezuinigingsmaatregelen begroting 2018
Als gevolg van de bijstellingsmaatregelen in de Begroting 2018 is een bezuiniging gerealiseerd van € 4 ton.
Beëindiging project Meer Maas Meer Venlo
De beëindiging van het project Meer Maas Meer Venlo raakt programma 10 en 12. Het totaal aan uitgaven bedroeg € 1 miljoen. Het aandeel van de gemeente Venlo in deze kosten bedraagt 23% wat leidt tot een bijdrage van ruim € 2 ton. De landelijke regels voor overheadkosten heeft tot een negatieve correctie geleid van € 1,5 ton. Dit komt volledig voor rekening van de gemeente Venlo. Daarnaast vond ook een correctie plaatsgevonden van de gemaakte onderzoekskosten in 2017 (€ 1 ton). Ook deze kosten  zijn voor rekening van de gemeente Venlo.
In totaal heeft de beëindiging € 5 ton gekost ( een deel daarvan zit in dit programma, de rest in programma 12). In de FinRap was reeds een tekort van € 4 ton gemeld.

bedragen x € 1.000

Naam reserve

Begroting 2018 na wijz.

Rekening 2018

Verschil

Onttrekking

Toevoeging

Resultaat

Onttrekking

Toevoeging

Resultaat

Onttrekking

Toevoeging

Resultaat

Algemene Grondreserve

1.900

1.492

408

739

1.414

-674

-1.161

78

-1.082

Res. Beeld.kunst.openb.ruimte

95

95

95

95

Res. Bodemkwaliteit

660

842

-181

643

842

-199

-18

-18

Res. Geluidkwaliteit

58

58

10

10

-48

-48

Res.Ontw.locatie vm Rabo.Arcen

16

-16

16

-16

Programma 10

2.713

2.350

364

1.487

2.271

-785

-1.227

78

-1.148

Voor een nadere toelichting verwijzen wij u naar het (digitale) bijlagenboek Reserves en Voorzieningen.

ga terug