Jaarstukken 2018

Baten en lasten in de jaarrekening per programma

Economie en Toerisme

Programma 06

bedragen x € 1.000

Begroting voor
wijziging 2018

Begroting na
wijziging 2018

Rekening
2018

%

Verschil

Baten

6.386

4.092

5.802

142%

1.711

Lasten

9.772

7.136

7.271

102%

-135

Onttrekkingen aan reserves (baten)

22

47

131

282%

85

Toevoegingen aan reserves (lasten)

1.000

1.354

2.050

151%

-697

Totaal resultaat programma 06

-4.365

-4.352

-3.388

78%

964

Toelichting afwijkingen saldo baten en lasten
De baten waren in 2018 ruim 40% hoger dan begroot, terwijl de lasten nagenoeg gelijk waren aan de begroting. Hierdoor was het negatieve saldo bijna 50% gunstiger dan begroot.  

2018 was op veel terreinen een positief jaar, zowel de uitgifte van eigen bedrijventerreinen als de uitgifte op TPN verliep zeer voorspoedig. Ook de campusontwikkeling kende een stormachtige ontwikkeling. Hieronder wordt volstaan met de meest opvallende financiële afwijkingen.

 In 2006 heeft de gemeente met Staatsbosbeheer (SBB) het Convenant Natuurontwikkelingsplan Venlo-West en de Gebruiksovereenkomst Floriade-terrein gesloten. De uitvoering van de in het convenant gemaakte afspraken zijn in het verleden door de gemeente Venlo overgedragen aan het Ontwikkelbedrijf Greenport Venlo.  SBB sluit met het Ontwikkelbedrijf Greenport Venlo een Samenwerkingsovereenkomst waarin partijen nadere afspraken maken over de gebiedsontwikkeling Greenport Venlo. Daarbij is in het kader van de oplevering van de grond SBB aan de gemeente Venlo nog een bedrag (waarborgsom) van € 200.000 verschuldigd. Met deze opbrengst is geen rekening gehouden in de begroting en in de FinRap-prognose.

In de jaarrekening 2017 van de gemeente Venlo is voor de deelneming in de BV Campus Vastgoed Greenport Venlo een voorziening getroffen van € 565.000, voornamelijk als gevolg van duurzame afwaardering van (investeringen in) de Villa Flora.  In de 4e kwartaalrapportage van BV Campus Vastgoed Greenport wordt voor 2018 een nadelig jaarresultaat geprognotiseerd van € 2.100.000. Begroot was € 2.420.000 negatief.  Bij genoemd resultaat over 2018 zal de in de jaarrekening van de gemeente Venlo getroffen voorziening ad. € 565.000 voor een deel (€ 147.000) vrij kunnen vallen ten gunste van het resultaat van de jaarrekening 2018.

In de jaarrekening 2017 van de gemeente Venlo is voor de deelneming in de CV Campus Vastgoed Greenport Venlo een voorziening getroffen an € 559.000, voornamelijk als gevolg van forse afwaardering van de Innovatoren. In de meerjarenraming 2019 – 2023 van CV Campus Vastgoed Greenport wordt voor 2018 een voordelig jaarresultaat geprognosticeerd van € 969.000, voornamelijk als gevolg van een positieve waardeontwikkeling van de Innovatoren. Deze positieve waardeontwikkeling is het gevolg van de afgesloten huurovereenkomst met Rank Xerox waardoor de bezettingsgraad van het gebouw op 95% is komen te liggen. De meerjarenraming is in de AVvA van december 2018 vastgesteld. Bij genoemd resultaat over 2018 zal de in de jaarrekening 2017 van de gemeente Venlo getroffen voorziening ad. € 559.000 voor een deel (€ 232.000) vrij kunnen vallen ten gunste van het resultaat van de jaarrekening 2018.

bedragen x € 1.000

Naam reserve

Begroting 2018 na wijz.

Rekening 2018

Verschil

Onttrekking

Toevoeging

Resultaat

Onttrekking

Toevoeging

Resultaat

Onttrekking

Toevoeging

Resultaat

Algemene Grondreserve

1.000

-1.000

85

1.697

-1.612

85

-697

-612

Res. Kennisinfrastructuur

55

-55

55

-55

Res. Maatsch. comp. Lomm

25

299

-274

25

299

-274

Res.Regionaal werkbedrijf

22

22

22

22

Programma 06

47

1.354

-1.307

131

2.050

-1.919

85

-697

-612

Voor een nadere toelichting verwijzen wij u naar het (digitale) bijlagenboek Reserves en Voorzieningen.

ga terug